Rekrutacja2018

SPRAWDŹ >>

Inżynieria Produkcji to przyszłość! Tradycja... i nowoczesność.

REKRUTACJA 2018 - ZAPRASZAMY - ! PRZECZYTAJ INFORMACJE !

Od 2 do 30 sierpnia 2018 roku trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji Dobry_start>> i Oferta WIP>>.

PRZECZYTAJ PODSTAWOWE INFORMACJE>> O REKRUTACJI i TERMINACH

DOWIEDZ SIĘ ? JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA ? >> – czyli jakie złożyć dokumenty.

KIERUNKI STUDIÓW i specjalności na WIP PW

Studia stacjonarne II stopnia >>

Studia niestacjonarne II stopnia >>

Studia niestacjonarne I stopnia >>

! Więcej informacji >> !

Kandydaci na studia II stopnia aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn składają deklarację wyboru specjalności.

Informacje o studiach prowadzonych na WIP PW

Przydatne linki:

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

Miejsce składania dokumentów na WIP PW

Dziekanat ds. Studenckich pok. NT 127, ul. Narbutta 85

tel.: (22) 234-8254

• poniedziałek i środa - 10.00 - 15.00

• wtorek i piątek - 10.00 - 12.00

• czwartek - nieczynne

Uwaga: w dniach 10.08.2018 i 20.08.2018 BIURO NIECZYNNE.

 

NA REJESTRACJĘ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 2 DO 30 SIERPNIA 2018. NIE PRZEGAP TERMINÓW!   Szczegółowy terminarz >>

Terminarz w akcji przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019

*******************************

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Terminarz w akcji przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2018/2019

2 sierpnia 2018  Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się
 od października 2018

początek zapisów,

początek składania wymaganych dokumentów

30 sierpnia 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

koniec zapisów,

koniec składania wymaganych dokumentów,

ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

 4 września 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

ogłoszenie wyników

informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów

informacja o przedłużeniu zapisów

informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 Więcej informacji na stronie PW.

.

*******************************

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Terminarz w akcji przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019

2 sierpnia 2018  Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się
 od października 2018

początek zapisów,

początek składania wymaganych dokumentów

30 sierpnia 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

koniec zapisów,

koniec składania wymaganych dokumentów,

ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

 4 września 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

ogłoszenie wyników

informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów

informacja o przedłużeniu zapisów

informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 Więcej informacji na stronie PW.

.

*******************************

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Terminarz w akcji przyjęć na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019

2 sierpnia 2018  Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się
 od października 2018

początek zapisów,

początek składania wymaganych dokumentów

30 sierpnia 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

koniec zapisów,

koniec składania wymaganych dokumentów,

ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

 4 września 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018 ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia

 Więcej informacji na stronie PW.

.

*******************************

Przydatne linki:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne I stopnia

NA REJESTRACJĘ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 2 DO 30 SIERPNIA 2018. NIE PRZEGAP TERMINÓW! Wymagane dokumenty >>

Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne II stopnia

NA REJESTRACJĘ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 2 DO 30 SIERPNIA 2018. NIE PRZEGAP TERMINÓW! Wymagane dokumenty >>

Wymagane dokumenty na studia stacjonarne II stopnia

NA REJESTRACJĘ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 2 DO 30 SIERPNIA 2018. NIE PRZEGAP TERMINÓW! Wymagane dokumenty >>

Wymagane dokumenty w akcji przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019

.

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

NIE ZAPOMNIJ ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Wykaz dokumentów:

-  kserokopia świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  kserokopia dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  4 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego)

.

Uwaga:

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji).

.

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

- Po dn. 04 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Po przyjęciu na studia będziecie Państwo zobligowani do podpisania umowy z uczelnią. Umowy będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). O dokładnym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej oraz na swojej skrzynce pocztowej. Pod koniec września odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP i przysposobienie biblioteczne. Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS), potwierdzenie opłaty czesnego oraz zaświadczenie lekarskie.

*******************************

Przydatne linki:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

Wymagane dokumenty w akcji przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019

.

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

NIE ZAPOMNIJ ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW:

-  zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

- kserokopia dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

- 2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

-  suplement - nie dotyczy studentów WIP.

.

Uwaga:

Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, ale nie uzyskali tytułu inżyniera do dnia 30.08.2018 mogą uczestniczyć w rekrutacji. Zobowiązani są złożyć powyższe dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie (zamieszczonym poniżej jako "wzór podania do pobrania") przed zakończeniem rekrutacji (do 30.08.2018) oraz uzyskać wymagany tytuł inżyniera do 14 września 2018 r
(wzór podania do pobrania).

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób, które ukończyły studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej przed 19 lutego 2018, a także osoby kończące inne uczelnie:

- ksero dyplomu inżyniera (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  suplement – tylko osoby z innych kierunków i uczelni,

- kserokopia świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  kserokopia dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

- życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne,

- 2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

.

Uwaga:

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały jeszcze dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15 listopada 2018r. (Załącznik - Warunkowe przyjęcie).

.

*******************************

UWAGA:

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji).

- Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (II st.) muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności (prosimy o wybranie 3 opcji).
Lista specjalności dostępna jest w zakładce oferta studiów (Oferta studiów),
(Deklaracja wyboru specjalności).

.

*******************************

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

Po dn. 04 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Po przyjęciu na studia będziecie Państwo zobligowani do podpisania umowy z uczelnią. Umowy będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). O dokładnym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej oraz na swojej skrzynce pocztowej. Pod koniec września odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP i przysposobienie biblioteczne. Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS), potwierdzenie opłaty czesnego oraz zaświadczenie lekarskie.

*******************************

.

Przydatne linki:

.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

Wymagane dokumenty w akcji przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019

.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

NIE ZAPOMNIJ ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW:

-  zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

-  kserokopia dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

-  2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

-  suplement - nie dotyczy studentów WIP.

.

Uwaga:

Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, ale nie uzyskali tytułu inżyniera do dnia 30.08.2018 mogą uczestniczyć w rekrutacji. Zobowiązani są złożyć powyższe dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie (zamieszczonym poniżej jako "wzór podania do pobrania") przed zakończeniem rekrutacji (do 30.08.2018) oraz uzyskać wymagany tytuł inżyniera do 14 września 2018 r
(wzór podania do pobrania).

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób, które ukończyły studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej przed 19 lutego 2018, a także osoby kończące inne uczelnie:

-  ksero dyplomu inżyniera (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  suplement – tylko osoby z innych kierunków i uczelni,

-  kserokopia świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

-  życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne,

-  2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

.

Uwaga:

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały jeszcze dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15 listopada 2018r. (Załącznik - Warunkowe przyjęcie).

.

*******************************

UWAGA:

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji).

- Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (II st.) muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności (prosimy o wybranie 3 opcji).
Lista specjalności dostępna jest w zakładce oferta studiów (Oferta studiów),
(Deklaracja wyboru specjalności).

.

*******************************

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

Po dn. 04 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Po przyjęciu na studia będziecie Państwo zobligowani do podpisania umowy z uczelnią. Umowy będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). O dokładnym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej oraz na swojej skrzynce pocztowej. Pod koniec września odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP i przysposobienie biblioteczne. Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS) oraz zaświadczenie lekarskie.

*******************************

.

Przydatne linki:

.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]