Składanie dokumentów na WIP - studia II stopnia (mgr)

Zapraszamy do studiowania w na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej!

************

REKRUTACJA 2019 na studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od PAŹDZIERNIKA 2019 r.:

- Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych (tylko na studiach stacjonarnych)

- Mechanika i Budowa Maszyn

- Papiernictwo i Poligrafia

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

- Management and Production Engineering (tylko na studiach stacjonarnych, studia prowadzone w języku angielskim)

.

************

? JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA ? – WYKAZ DOKUMENTÓW, terminarz, miejsce składania dokumentów

.

*ABY ZOSTAĆ STUDENTEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NALEŻY W PIERWSZYM ETAPIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/[Przeczytaj informacje dotyczące Zasad przyjęć na studia II stopnia 2019/2020 Stacjonarne>> i Niestacjonarne>>]. Zapisy na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne będą trwały w dniach od 1 do 29 sierpnia 2019 r.

* NASTĘPNIE ZŁÓŻ DOKUMENTY W TERMINIE TRWANIA REKRUTACJI

.

Dokumenty należy składać w pok. 127 - Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, Warszawa - w terminie od 1 do 30 sierpnia 2019 r. w godzinach:

• poniedziałek - 10.00 - 13.00

• środa - 10.00 - 13.00

• piątek - 10.00 - 13.00

Uwaga: BIURO NIECZYNNE w dniach od 5.08 do 9.08.2019 i 16.08.2019 r. W dniu 30.08.2019 r. dokumenty będą przyjmowane do godziny 15.00.

.

POBIERZ I PRZYNIEŚ DOKUMENTY:

- weź ze sobą dokument tożsamości (do wglądu),

-  ksero dyplomu inżyniera (weź ze sobą oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ewentualnie ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

-  2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

- oświadczenie - informacja o ukończonym kierunku (w przypadku kandydowania na kilka kierunków informację podajemy w każdym komplecie dokumentów)

(wzór oświadczenia do pobrania),

-  życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne - nie dotyczy studentów WIP PW.

-  suplement - nie dotyczy studentów WIP PW.

- Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności (prosimy o wpisanie minimum 2 opcji). Lista specjalności – Sprawdź>>

(Deklaracja wyboru specjalności MiBM);

(Deklaracja wyboru specjalności ZiIP).

- Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, ale nie uzyskają tytułu inżyniera do dnia 30.08.2019 mogą uczestniczyć w rekrutacji. Zobowiązani są zarejestrować się w systemie PW w terminach rekrutacji oraz złożyć dokumenty wraz z dodatkowym podaniem (dotyczącym przyjęcia przed zakończeniem rekrutacji) oraz uzyskać wymagany tytuł inżyniera do dnia 16 września 2019 r. (wzór podania do pobrania).

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji).

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały jeszcze dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15.11.2019. (Załącznik - Warunkowe przyjęcie).

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

.

************

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najwcześniej w dn. 5 września 2019 r.

-  Na WIP PW nie wymaga się certyfikatu znajomości języka angielskiego.

- Studenci WIP PW zmieniający kierunek studiów i studenci innych wydziałów PW oraz studenci innych uczelni, po pozytywnej kwalifikacji otrzymają wykaz przedmiotów do zaliczenia jako różnice programowe. Indywidualny wykaz różnic programowych będzie dostępny najwcześniej w dn. 02.10.2019 r.  Wykaz będzie do odebrania podczas podpisywania wymaganych dokumentów na początku roku akademickiego. Dokumenty te będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie Państwo zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS) oraz zaświadczenie lekarskie.

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci (strona PW >>). Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

- Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji (studia I stopnia), którzy ze względu na udział w rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od października 2019 r. muszą przystąpić do obrony najpóźniej w pierwszej połowie września - powinni najpóźniej do dn. 2 sierpnia 2019r. zgłosić w dziekanacie zamiar rozliczenia dokumentów do obrony (rozliczenie indeksu, przygotowanie suplementu itp.). UWAGA! Zgłoszenie się do obrony uniemożliwia przedłużenie studiów (tj. brak rejestracji na kolejny semestr oraz brak możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej).

- Zapoznaj się z wysokością opłat za studia: Opłaty»

.

************

- NA REJESTRACJĘ INTERNETOWĄ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 1 SIERPNIA 2019 R. DO 29 SIERPNIA 2019 R. NIE PRZEGAP TERMINÓW!

************

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

.

************

Linki:

.

************

English version

.

Studies at WUT

.

Faculty of Production Engineering offers the following programmes in English at graduate level:

- Global Production Engineering and Management

Citizens of foreign countries applying for studies in English at Warsaw University of Technology on the same conditions as citizens of Poland must register at http://www.zapisy.pw.edu.pl and select a desired programme of studies. Next, an application fee of the amount given must be paid into an individually given bank account, which will be accompanied by the confirmation of registration.

As soon as the application fee is entered into the bank system, the applicant gets the confirmation of payment on its own page in the registration portal and obtains the official status of a study candidate.

List of documents required during application:

  For M.Sc. level:

  • the higher education diploma (at least undergraduate) submitted together with two important requirements:
  • Legalization or apostille depending on country in which the document was issued,
  • Eligibility statement saying that document allows to continue education on appropriate (M.Sc.) level;  
  • photocopy of diploma supplement (with its original available upon request) or official transcript of grades;
  • photocopy of International Baccalaureate diploma (IB) or secondary-school leaving examination certificate or other document obtained abroad considered to be equivalent to respective Polish maturity certificate;
  • the copy of passport pages with three required elements: personal information, photo and signature;
  • document certifying the right for applying for study programme according to rules applicable to Polish nationals;
  • document that certifies the candidate's possession of health insurance or casualty insurance for the period of studying in Poland, or photocopy of the European Health Insurance Card, or a declaration of taking out the insurance in the National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia) immediately upon start of first semester;
  • four photographs (35mm x 45 mm) taken according to the guidelines for issuing identity cards.

.

All documents of students from the European Union must be translated into Polish