Wykaz dokumentów dla kandydatów na studia

Przeczytaj UWAŻNIE !!!

Osoby zainteresowane studiami na Wydziale Inżynierii Produkcji muszą dostarczyć wymienione niżej dokumenty.

Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku na który nie zamierzają uczęszczać.
(wzór oświadczenia o rezygnacji ze studiów do pobrania)

  

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW:

-  zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

-  kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór dokumentu do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór oświadczenia do pobrania),

-  4 zdjęcia podpisane na odwrocie,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

-  suplement - nie dotyczy studentów WIP.

 

UWAGA:

 1. Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, ale nie uzyskali tytułu inżyniera do dnia 05.02.2018 mogą uczestniczyć w rekrutacji. Zobowiązani są złożyć powyższe dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie (zamieszczonym poniżej jako "wzór podania do pobrania") przed zakończeniem rekrutacji (do 05.02.2018) oraz uzyskać wymagany tytuł inżyniera z datą do 15 lutego 2018 r.!
  (wzór podania do pobrania)
 2. Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (II st.) muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności (prosimy o wybranie 3 opcji).
  Lista specjalności dostępna jest w zakładce oferta studiów (Oferta studiów)
  (Deklaracja wyboru specjalności)
 3. Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15 maja  2018 r.
  Załącznik: Warunkowe przyjęcie

 

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób, które ukończyły studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej przed 1 października 2017, a także osoby kończące inne uczelnie:

 • ksero dyplomu inżyniera (oryginał do poświadczenia),
 • suplement – tylko osoby z innych kierunków i uczelni,
 • świadectwo maturalne – ksero (oryginał do poświadczenia),
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,
 • informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzory do pobrania),
 • CV,
 • 4 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 • poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA – Wydział Inżynierii Produkcji PW

Kontakt:
Dziekanat ds. Studenckich pok. NT 127
tel.: (22) 234-8254
e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl
Aktualne i szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyjęć na studia na Politechnice Warszawskiej, dostępne są w informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej.

 

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Biuro ds. Przyjęć na Studia i Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 022-629-60-70, 022-234-74-12, fax. 022-234-74-29