Wykaz dokumentów dla stud. z PW przed 1.X.2018r. i stud. z INNYCH UCZELNI

POBIERZ I WYPEŁNIJ DOKUMENTY:

Na tej stronie znajduje się wykaz dokumentów na studia stacjonarne II stopnia dla osób, które ukończyły studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej przed 01.10.2018, a także dla osób kończących INNE UCZELNIE

* ABY ZOSTAĆ STUDENTEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NALEŻY W PIERWSZYM ETAPIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/ [Przeczytaj uważnie informacje dotyczące Szczegółowych zasad przyjęć na studia stacjonarne II stopnia 2018/2019 na stronie PW >>].

* NASTĘPNIE ZŁÓŻ DOKUMENTY W TERMINIE OD 9 STYCZNIA DO 4 LUTEGO 2019 R.  Miejsce składania dokumentów na WIP PW >> 

.

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki >>):

-  ksero dyplomu inżyniera (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  suplement – tylko osoby z innych kierunków i uczelni,

-  kserokopia świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

-  życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne,

-  2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

.

Uwaga:

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały jeszcze dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15.05.2019. (Załącznik - Warunkowe przyjęcie).

.

*******************************

UWAGA:

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji).

.

- Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (II st.) muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności (prosimy o wybranie 3 opcji).
Lista specjalności dostępna jest w zakładce oferta studiów (Oferta studiów),
(Deklaracja wyboru specjalności).

.

*******************************

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

.

-  Na WIP PW nie wymaga się certyfikatu znajomości języka angielskiego.

.

- Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po dn. 10 lutego 2019 r.

.

- Studenci WIP PW zmieniający kierunek studiów i studenci innych wydziałów PW oraz studenci innych uczelni, po pozytywnej kwalifikacji otrzymają wykaz przedmiotów do zaliczenia jako różnice programowe.

.

- Po przyjęciu na studia będziecie Państwo zobligowani do podpisania umowy z uczelnią. Umowy będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). O dokładnym terminie podpisywania dokumentów zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej. Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS) oraz zaświadczenie lekarskie. Przy podpisywaniu dokumentów otrzymacie również informację o różnicach programowych (tylko dla osób z PW zmieniających kierunek studiów i z innych uczelni).

.

- NA REJESTRACJĘ INTERNETOWĄ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 9 STYCZNIA 2019 R. DO 4 LUTEGO 2019 R. NIE PRZEGAP TERMINÓW! [Terminarz >>]

.

*******************************

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

.