Przetarg nieograniczony nr 1/2017/WIP-IOSP z dnia 20.02.2017 r.

Przetarg nieograniczony nr 1/2017/WIP-IOSP z dnia 20.02.2017 r.  na „  PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU”

Dokumenty do składania ofert:

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pdf

Termin składania ofert: 07.03.2017 r.,  godz. 10:00

Ogłoszenie nr 28992 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.

Odpowiedź zamawiającego na pytania Wykonawcy - pdf

Załączniki do SIWZ 4-7

Protokół komisyjnego otwarcia ofert - pdf

Informacja zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty