19.02.2019 - seminarium wydziałowe

Dnia 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Mariusz Salwin (Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych, IOSP WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Projektowanie systemów produktowo-usługowych w przemyśle maszynowym”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

 

Doktorant: 
Mariusz Salwin
Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych, IOSP WIP PW

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Temat rozprawy:
Projektowanie systemów produktowo-usługowych w przemyśle maszynowym

Streszczenie:

Rośnie udział sektora usług w PKB. W krajach wysokorozwiniętych wynosi już on powyżej 75%. Równocześnie rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju. Drogą do zrównoważonego rozwoju jest m.in. budowanie gospodarki funkcjonalnej opartej nie tylko na dostarczaniu produktów lecz na tworzeniu wartości dla klienta poprzez lepsze zaspokajanie jego różnorodnych potrzeb. Ma to wywierać mniejszy wpływ na środowisko i społeczeństwo, aniżeli tradycyjne modele produkcji i konsumpcji. Te zmiany prowadzą do serwicyzacji gospodarki oraz do powstawania systemów produktowo-usługowych.

Przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego coraz większą uwagę zwracają na oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań obejmujących zarówno produkt materialny jak i związane z nim usługi. Takie kompleksowe rozwiązania (oferty dla klientów) noszą nazwę systemów produktowo-usługowych. W tym kontekście kluczowym problemem staje się projektowanie i wdrażanie systemów produktowo-usługowych, zaspokajających potrzeby klienta a także korzystnych dla przedsiębiorstw.

Analiza literatury na temat projektowania systemów produktowo-usługowych jest dość bogata. Jednakże pomimo dość dużej liczby opracowanych metod, stopień szczegółowości ich opisu a tym samym możliwości ich praktycznego zastosowania są bardzo ograniczone. Metody zawierają też liczne luki, pomijając niezwykle istotne z punku widzenia przedsiębiorstwa obszary i zagadnienia, np. zakres zmian jakie należy wprowadzić w przedsiębiorstwie aby wdrożyć system produktowo-usługowy, wpływ systemu produktowo-usługowego na strategię, zasoby i strukturę przedsiębiorstwa, wykorzystanie danych marketingowych a także ocenę efektywności ekonomicznej nowej oferty (systemu produktowo-usługowego), przepływy finansowe, i in.

Celem pracy jest opracowanie nowej metody projektowania systemów produktowo-usługowych dedykowanej MŚP. Metoda będzie wykorzystywana jako narzędzie podejmowania decyzji na poziomie strategicznym przedsiębiorstwa (jako model biznesowy), poziomie taktycznym (integracja funkcji produkcyjnych i usługowych) i operacyjnym (świadczenie i dostawa usług) dla przedsiębiorstw przemysłu maszynowego. Celem utylitarnym pracy jest weryfikacja metodyki na przykładzie przedsiębiorstw wytwarzających maszyny drukarske oraz narzędzia (formy wtryskowe do tworzyw sztucznych).

 

Publikacje (wybrane):

  1. K. Santarek, M. Salwin: Systemy produktowo-usługowe, Monografia konferencyjna pod red. R. Knosali: „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, s. 863-873, ISBN 978-83-941281-1-1.
  2. M. Salwin: Kierunki badań w systemach produktowo-usługowych, Monografia konferencyjna pod red. M. Pałęgi i M. Kwapisza: „V Warsztaty naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji”, Seria: Monografie Nr 72., Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 119-124, ISBN 978-83-63989-56-9.
  3. M. Salwin, B. Gladysz, K. Santarek: Technical product-service systems – a business opportunity for machine industry, In.: A. Hamrol, O. Ciszak, S. Legutko, M.Jurczyk: Advances in Manufacturing, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, Poznań 2017, pp. 269-278, ISBN 978-3-319-68618-9.
  4. M. Salwin, J. Lipiak: Koncepcja zastosowania systemów produktowo-usługowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Monografia konferencyjna pod red. P. Zwiech: „Zarządzanie procesowe w studiach przypadków”, Seria: Zarządzanie procesami w teorii i praktyce, Zeszyt nr 8,Wydawnictwo Volumina, Szczecin 2017, s. 137-148, ISBN 978-83-7867-739-0.
  5. M. Salwin, J. Lipiak, M. Przęczka: Systemy produktowo-usługowe jako szansa dla organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego formy wtryskowe, Szczecin 2017, Monografia konferencyjna pod red. P. Zwiech: „Zarządzanie procesowe w studiach przypadków”, Zeszyt nr 9, Wydawnictwo Volumina, Szczecin 2017, s. 85-98, ISBN 978-83-7867-752-9.
  6. M. Salwin, J. Lipiak, K. Krystosiak: Rola systemów produktowo-usługowych w gospodarce rynkowej, Monografia pod red. M. Górskiej i E. Staniewskiej: „Inżynieria Produkcji. Potencjał innowacyjny jako miara innowacyjności przedsiębiorstw” Seria: Monografie Nr 74, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 91-108, ISBN 978-83-63989-58-3.
  7. M. Salwin, J.Lipiak, K.Krystosiak: Rozwój koncepcji systemów produktowo-usługowych z przykładami, Monografia konferencyjna pod red. R. Knosali: „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 667-677, ISBN 978-83-941281-1-1.
  8. K. Santarek, M. Salwin: Systemy produktowo-usługowe. Przegląd metod projektowania, Monografia konferencyjna pod red. R. Knosali: „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 678-688, ISBN 978-83-941281-1-1.
  9. M. Salwin, J. Lipiak: Rozwój serwicyzacji i systemów produktowo-usługowych – przykład maszyn poligraficznych, Monografia konferencyjna pod red. R. Prusaka i E. Kardas: „Inżynieria Produkcji. Ekonomiczne i technologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem” Seria: Monografie Nr 77, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 119-130, ISBN 978-83-63989-62-0.