Zakład Badań i Rozwoju Produkcji

Tematy prac dyplomowych/Topics of theses

Promotor/Supervisor: dr inż. Zbigniew Chyba  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Projekt opracowania i wdrożenia strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa X The project of development and implementation the growth strategy for the company X
2. Projekt opracowania i wdrożenia systemu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X The project of development and implementation the system to improve the functioning of the enterprise based on the company X
3. Projekt opracowania i wdrożenia strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa X na rynek … The project of development and implementation the strategy of company X  internationalization on market…
4. Projekt opracowania i wdrożenia koncepcji strategii dywersyfikacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X The project of development and implementation the concept of diversification strategy on the example of X company
5. Projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X The project of development and implementation of innovative technology in enterprise based on X company
6. Projekt opracowania i wdrożenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie X The project of development and implementation the management system in X company
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt wdrożenia nowego produktu na przykładzie przedsiębiorstwa X The project of implementation the new product on the example of X company
2. Projekt wdrożenia innowacji produktowej na przykładzie firmy X The project of implementation the productive innovation on the example of X company
3. Projekt uruchomienia produkcji nowego detalu przez przedsiębiorstwo X The project of launch new detail by X company
4. Projekt wdrożenia nowej linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie X The project of implementation the new production line in X company
5. Projekt uruchomienia przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X The project of launch new company on the example of X firm
6. Projekt modernizacji linii produkcyjnej w firmie X The project of production line modernization in X firm
Promotor/Supervisor: dr inż. Krzysztof Ejsmont  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Projekt usprawnienia procesów produkcji w przedsiębiorstwie X Project of improving manufacturing processes in company X
2. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi usprawniających procesy produkcyjne Project of implementing selected tools to improve manufacturing processes
3. Projekt wdrożenia Lean Management/Manufacturing w wybranym obszarze przedsiębiorstwa Lean Management/ Manufacturing implementation project in a selected area of the company
4. Projekt wdrożenia wybranej technologii usprawniającej funkcjonowanie logistyki/produkcji przedsiębiorstwa Project of implementation selected technology to improve the functioning of the logistics/production of the company
5. Projekt usprawnienia przepływu materiałów w obszarze logistyki/produkcji w przedsiębiorstwie X Project of improving the flow of materials in the area of logistics/production in company X
6. Projekt wdrożenia narzędzi Przemysłu 4.0 w  przedsiębiorstwie X Project of implementing Industry 4.0 tools in company X
7. Projekt strategii operacyjnej dla firmy X Project of global operations strategy for company X
8. Projekt systemu zarządznaia procesami usprawniający i optymalizujący procesy wewnętrzne w firmie X Project of process management system for the improvement and optimization of internal processes in company X
9. Badanie wpływu COVID-19 na działalność operacyjną firmy X Study of the impact of COVID-19 on the operational performance of company X 
10. Wdrożenie metody lean maintenance w celu skrócenia czasu konserwacji profilaktycznej Implementation of lean maintenance to reduce time during preventive maintenance
11. Projekt rozwiązań uwzględniających
wpływ COVID-19 na dostawy w "ostatniej mili"
Project of solutions considering
COVID-19 impact on last-mile delivery
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X  
2. Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg        ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie X  
4. Zaprojektowanie oraz implementacja wybranego narzędzia usprawniającego produkcję  
5. Projekt rozmieszczenia maszyn na hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X  
6. Projekt opracowania nowego wyrobu dla przedsiębiorstwa X  
7. Projekt usprawnienia przepływu materiałów w obszarze produkcji
w przedsiębiorstwie X
 
8. Projekt usprawnienia funkcjonowania gniazda produkcyjnego w firmie X