Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych

Tematy prac dyplomowych/Topics of theses

Promotor/Supervisor: prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Projekt usprawnienia łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie transportowym A project to improve the supply chain in a transport company
2. Projekt magazynu cross-dockingowego dla wybranej branży Cross-docking warehouse project for a selected industry
3. Projekt magazynu dystrybucyjnego dla wybranej branży przy znacznych ograniczeniach terenowych Project of a distribution warehouse for a selected industry with significant terrain restrictions
4. Projekt technologiczno-organizacyjny magazynu dla firmy dystrybucyjnej Technological and organizational project of a warehouse for a distribution company
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt organizacji transportu w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym  
2. Projekt organizacji przewozów ładunków drobnicowych na obszarze UE  
Promotor/Supervisor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Organizacja i zarządzanie produkcją wyrobu/w przedsiębiorstwie - każdy temat Production organization and management of the product / in the enterprise - any topic
2. Projektowanie systemów produkcyjnych - każdy temat Manufacturing systems design - any topic
3. Zarządzanie łańcuchami dostaw - każdy temat Supply chain management - any topic
4. Projektowanie łańcuchów dostaw / systemów logistycznych - każdy temat  Designing supply chains / logistics systems - any topic
5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie (m.in.COVID) Managing crisis situations in a company (e.g. COVID)
6. Zarządzanie produkcją klasy światowej (World Class Manufacturing) w przedsiębiorstwie World Class Manufacturing management in the enterprise
7. Projekt systemu benchmarkingu dla MŚP Design of a benchmarking system for SMEs
8. Struktury sieciowe przedsiębiorstw - analiza i zarządzanie Enterprise network structures - analysis and management
9. Wykorzystanie modeli Industrial Dynamics w usprawnianiu zarządzania wybraną organizacją/ łańcuchem dostaw The use of Industrial Dynamics models to improve the management of a selected organization / supply chain
10. Projekt systemu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych/modeli kolejkowych Design of the production system using simulation / queuing models
11. Zarządzanie działalnością B+R w przedsiębiorstwie/ instytucie badawczym R&D management in the anterprise/research institute
12. Metody analizy poziomu technologicznego przedsiębiorstwa (audyt technologiczny) Methods of analyzing the technological level of the enterprise (technological audit)
13. Projektowanie systemów produktowo-usługowych Product-service systems design
14. Projekt zastosowania narzędzi AI w przedsiębiorstwie (w wybranym zakresie) Project of AI tools implementation in the enterprise (in the selected scope)
15. Projekt zastosowania technologii VR/AR w przedsiębiorstwie (w wybranym zakresie)  Project of applying VR / AR technology in the enterprise (in the selected scope)
16. Opracowanie prognozy rozwoju wybranej technologii Preparation of the technology forecast for the selected technology
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Organizacja i zarządzanie produkcją wyrobu/w przedsiębiorstwie - każdy temat Production organization and management of the product / in the enterprise - any topic
2. Projektowanie systemów produkcyjnych - każdy temat Manufacturing systems design - any topic
3. Zarządzanie łańcuchami dostaw - każdy temat Supply chain management - any topic
4. projektowanie łańcuchów dostaw / systemów logistycznych - każdy temat  Designing supply chains / logistics systems - any topic
5. Opracowanie planu biznesowego dla wybranego przedsiębiorstwa Development of a business plan for the selected enterprise
6. Opracowanie studium wykonalności (feasibility study) dla wybranego przedsięwzięcia Development of a feasibility study for a selected project
7. Organizacja produkcji wybranego wyrobu / w wybranym przedsiębiorstwie  Organization of the production of the selected product / in the selected company
8. Organizacja obsługi produkcji w wybranym przedsiębiorstwie w zakresie (do wyboru)  Organization of production service in a selected enterprise in the scope (optional)
  - gospodarki narzędziowej - tool management
  - gospodarki konserwacyjno-remontowej - maintenance management
  - gospodarki materiałowej - materials management
  - zaopatrzenia - supply management
  - transportu zakładowego - internal transport
9. Organizacja uruchomienia produkcji wybranego wyrobu  Organization of the production launch of the selected product
10. Metody oceny i programy poprawy produktywności w przedsiębiorstwie Productivity assessment methods and productivity improvement programs in the enterprise
11. Produkcja w obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie Closed-loop production in the enterprise
Promotor/Supervisor: dr inż. Bartosz Wachnik  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Wpływ robotyzacji procesów finansowo-księgowych, logistycznych na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa The impact of robotization of financial, accounting and logistic processes on the economic efficiency of the enterprise
2. Wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji na platformie AZURE w procesach finansowo-księgowych, zarządzania logistyką, zarządzania produkcją.  The use of artificial intelligence solutions on the AZURE platform in financial and accounting processes, logistics management, and production management.
3. Wpływ niepewności na realizacje projektów informatycznych The impact of uncertainty on the implementation of IT projects
4. Badanie luki informacyjnej u interesariuszy w projektach informatycznych Researching the information gap among stakeholders in IT projects
5. Wpływ COVID-19 na realizacje projektów informatycznych The impact of COVID-19 on the implementation of IT projects
6. Wykorzystanie IoT w Przemyśle 4.0 The use of IoT in Industry 4.0
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie na przykładzie Dynamics Nav  
2. Wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w oparciu o platformę AZURE  
3. Wdrożenie rozwiązań IoT w oparciu o platformę AZURE  
4. Wdrożenie rozwiązań opartych o chmurę  
Promotor/Supervisor: dr inż. Bartłomiej Gładysz  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Wpływ COVID-19 na działalność operacyjną firmy produkcyjnej/logistycznej. Sondaż diagnostyczny i studium przypadku. COVID-19 impacts on operational activities of manufacturing/logistics company. Diagnostic survey and case study
2. Wpływ COVID-19 na działalność operacyjną firmy produkcyjnej/logistycznej. Bibliometria, scjentiometria, infometria, webometria. COVID-19 impacts on operational activitites of manufacturing/logistics company. Bibliometrics, scientometrics, informetrics, webometrics.
3. Wpływ COVID-19 na zrównoważony rozwój branży produkcyjnej/logistycznej COVID-19 impacts on sustainability of manufacturing/logistics sector
4. Wdrożenie zrównoważonego Przemysłu 4.0 w firmie produkcyjnej/logistycznej. Sondaż diagnostyczny i studium przypadku. Sustainable Industry 4.0 implementation in manufacturing/logistics company. Diagnotics survey and case study.
5. Wdrożenie zrównoważonego Przemysłu 4.0 w branży produkcyjnej/logistycznej. Bibliometria, scjentiometria, infometria, webometria. Sustainable Industry 4.0 implementation in manufacturing/logistics sector. Bibliometrics, scientometrics, informetrics, webometrics.
6. Zrównoważony Przemysł 4.0 w branży produkcyjnej/logistycznej. Podejście dynamiki systemów. Sustainable Industry 4.0 in manufacturing/logistics sector. System dynamics approach.
7. Zarządzanie technologiami Przemysłu 4.0 w firmie produkcyjnej/logistycznej. Diagnostic survey and case study. Technology management and Industry 4.0 in manufacturing/logistics company. Diagnostic survey and case study.
8. Zarządzanie technologiami Przemysłu 4.0 w firmie produkcyjnej/logistycznej. Bibliometria, scjentiometria, infometria, webometria. Technology management and Industry 4.0 in manufacturing/logistics sector. Bibliometrics, scientometrics, informetrics, webometrics.
9. Zarządzanie technologiami Przemysłu 4.0 w branży produkcyjnej/logistycznej. Podejście dynamiki systemów. Technology management and Industry 4.0 in manufacturing/logistics sector. System dynamics approach.
10. Menedżerskie aspekty wdrożeń i upowszechnienia wybranych technologii Przemysłu 4.0 Issues related to different managerial aspects of implementation and adoption of chosen Industry 4.0 technologies
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Wdrożenie koncepcji lean green w firmie produkcyjnej Implementation of lean green in manufacturing company
2. Wdrożenie koncepcji lean green w firmie logistycznej Implementation of lean green in logistics company
3. Wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji obiektów Implementation of automated identification system