Zakład Systemów Zapewniania Jakości

Tematyka prac dyplomowych/Topics of theses

Promotor/Supervisor: dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Projekt wdrożenia innowacji w zakresie procesów biznesowych w firmie XYZ Project of implementation of business (process) innovation in XYZ company
2. Projekt wdrożenia innowacji biznesowej w firmie XYZ Project of improvement of (CSR/marketing) strategy in selected company
3. Projekt doskonalenia strategii marketingowej (lub CSR) w wybranej firmie Project of improvement of... (selected area of operation) in XYZ company
4. Projekt doskonalenia zrównoważonego rozwoju firmy XYZ Project of improvement of XYZ company in the context of the idea of sustainable development
5. Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Management w firmie XYZ  Project of implementation of selected Lean Management tools in XYZ company
6. Projekt wdrożenia zasad szczupłego zarządzania procesami w firmie XYZ Project of implementation of marketing tools in a XYZ company
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt księgi jakości dla firmy XYZ  
2. Projekt zmian organizacji i zarządzania działem X w firmie Y  
3. Projekt systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem na przykładzie firmy XYZ  
4. Projekt wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w firmie XYZ  
5. Projekt systemu motywowania w firmie XYZ  
6. Projekt zarządzania ryzykiem (…) w firmie XYZ  
Promotor/Supervisor: dr Maria Kukurba  
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa z danej branży  
2. Projekt systemu produktowo-usługowego dla branży motoryzacyjnej  
3. Analiza stanu wiedzy na temat systemów produktowo–usługowych w przedsiębiorstwach z branży budowy maszyn  
4. Wdrożenie SMED do przedsiębiorstwa produkcyjnego  
5. Opracowanie nowego nodelu biznesowego dla przedsiębiorstwa z danej branży