Division of Information Technology

Topics of theses

Promotor/Supervisor: dr hab. inż. Paweł Gepner, prof. uczelni
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania Machine Learning do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Machine Learning solutions for XYZ in the XYZ enterprise
2. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania  Blockchain do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Blockchain solutions for XYZ in the XYZ enterprise
3. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania Big Data do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Big Data solutions to XYZ in the XYZ company
4. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania High Performance Computing  do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using High Performance Computing solutions for XYZ in the XYZ enterprise
5. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania sztucznej inteligencji do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Design of an IT system using artificial intelligence solutions for XYZ in the XYZ enterprise
6. Projekt systemu wykorzystującego Machine Learning do XYZ w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej  Project of a system using Machine Learning for XYZ in companies in the pharmaceutical industry
7. Projekt systemu wykorzystującego HPC w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej  Project of a system using HPC solutions in companies in the automotive industry
8. Projekt systemu wykorzystującego Machine Learning  w bankowości Project of a system using Machine Learning solutions in banking
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wprowadzenia nowego systemu IT na rynek Project of introducing a new IT system to the market
2. Projekt budowy nowego systemu IT Project of building a new IT system
3. Projekt inwestycji.... Investment project ...
4. Projekt usprawnienia procesu walidacji oprogramowania Project to improve the software validation process
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Promotor/Supervisor: dr inż. Paweł Antczak
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt harmonogramu produkcji i rozmieszczenia stanowisk roboczych w przykładowym gnieździe produkcyjnym  
2. Projekt harmonogramu produkcji z uwzględnieniem wpływu kolejności wytwarzanych przedmiotów na czas przezbrojenia maszyn   
3. Zastosowanie wybranych algorytmów do rozwiązania gniazdowego problemu szeregowania zadań  
4. Projekt systemu produkcyjnego wyrobu X dla nowej lokalizacji zakładu   
5. Projekt wdrożenia TPM na przykładzie wybranych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie z branży …  
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wprowadzenia nowego produktu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym  
2. Projekt organizacji procesu produkcyjnego wyrobu X w przedsiębiorstwie Y      z wykorzystaniem …  
3. Projekt usprawnienia procesu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie   
4. Projekt usprawnienia procesów związanych z planowaniem i realizacją produkcji za pomocą wybranych systemów informatycznych  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Promotor/Supervisor: dr Michał Bańka
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt rozwiązania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem XYZ  Project of an IT solution supporting system of XYZ company
2.  Projekt systemu informatycznego wykorzystującego rozwiązania XYZ  do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using XYZ solutions to XYZ in the XYZ company
3. Projekt aplikacji biznesowej do analizy informacji zwrotnej przy użyciu usługi Power Automate i narzędzia Power BI w firmie XYZ Project of a business application for feedback analysis with use of Power Automate platform and Power BI tool in XYZ company
4. Projekt usprawnienia procesów XYZ wspomagających XYZ w przedsiębiorstwie XYZ Improvement project for the processes of XYZ supporting XYZ in XYZ company
5. Projekt architektury biznesowej i informatycznej dla przedsiębiorstwa XYZ Project of business and IT architecture for a XYZ company
6. Projekt systemu rozszerzonej rzeczywistości w produkcji XYZ dla przedsiębiorstwa XYZ Augmented reality project in production XYZ for the XYZ company
7. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ  Project of XYZ  supporting XYZ of XYZ company
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji mobilnej CRM dla spółki XYZ działającej w branży ubezpieczeniowej Project of the CRM mobile application for insurance company XYZ
2. Projekt aplikacji mobilnej w przedsiębiorstwie XYZ  Project of a mobile application in the XYZ company 
3. Projekt systemu usprawniającego proces XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of a system to improve a XYZ  process in the XYZ company
4. Projekt systemu informatycznego dla akceleratora biznesu do zarządzania współpracą startupów i przedsiębiorstw Project of IT system for Business accelerator for managing cooperation between startups and corporates
5. Projekt aplikacji do zarządzania kampaniami marketingowymi na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie branży XYZ Design of application for managing marketing campaigns on the Facebook social network on the example of the XYZ industry
6. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ  Project of XYZ  supporting XYZ of XYZ company
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Promotor/Supervisor: dr inż. Jerzy Krawiec
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji połączonej z okularami inteligentnymi do sterowania dronem w przedsiębiorstwie X Design of an application connected with smart glasses to control a drone at X company
2. Projekt aplikacji do sterowania dronem z podglądem kamery w czasie rzeczywistym w przedsiębiorstwie X Design of a drone control application with real-time camera preview at X company
3. Projekt systemu badania jakości powietrza za pomocą dronów w przedsiębiorstwie X Design of the air quality testing system using drones at X company
4. Projekt systemu bezpieczeństwa samochodów autonomicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym X Design of a safety system for autonomous cars at X production company
5. Projekt systemu termowizyjnego w samochodzie w przedsiębiorstwie produkcyjnym X Design of a thermovision system in a car at X manufacturing company
6. Projekt systemu monitorującego z wykorzystaniem kamery bezprzewodowej jako komponentu technologii IoT w przedsiębiorstwie X Design of a monitoring system using a wireless camera as a component of IoT technology at X company
7. Analiza aktualnego stanu poziomu cyberbezpieczeństwa wytypowanych przedsiębiorstw IIoT. Analysis of the current cybersecurity level of selected IIoT companies
8. Projekt kryteriów wyboru zabezpieczeń technicznych do zastosowania w przedsiębiorstwach działających według modelu IIoT Project of criteria for selecting technical controls features to be used in enterprises operating according to the IIoT model.
9. Projekt metodyki przeprowadzenia audytu systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach IIoT Project of methodology for auditing the cybersecurity management system in IIoT companies.
10. Analiza protokołów komunikacji pod kątem ich zastosowania w przedsiębiorstwach działających w modelu IIoT Analysis of communication protocols in terms of their application in enterprises operating in the IIoT model.
11. Projekt symulatora lotu w technologii AR/VR w organizacji X Project of a flight simulator in AR / VR technology at X
12. Projekt wirtualnego lustra w technologii AR/VR w organizacji Virtual mirror project in AR / VR technology at an organization
13. Projekt systemu zdalnego nauczania z wykorzystaniem technologii AR/VR w przedsiębiorstwie X Project of a remote learning system using AR / VR technology at X company
14. Projekt implementacji  algorytmów AI w systemie IIoT w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of AI algorithms in the IIoT system at X company
15. Projekt zastosowania technologii blockchain w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów w przedsiębiorstwie IIoT Project of using blockchain technology to ensure the security of systems at the IIoT company
16. Analiza algorytmów AI w kontekście zastosowań w systemach IIoT Analysis of AI algorithms in the context of application in IIoT systems
17. Analiza porównawcza oprogramowania ransomware stosowanego w bankowości internetowej na przykładzie banku X Comparative analysis of ransomware used in online banking on the example of bank X
18. Projekt wirtualnej elektrowni w przedsiębiorstwie X Project of a virtual power plant at X company
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt informatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie X Project of an IT system for managing business processes at X company
2. Projekt sklepu internetowego w przedsiębiorstwie X Project of an online store at X company
3. Projekt systemu cyfrowej sprzedaży produktów i usług w przedsiębiorstwie X Design of a digital sales system for products and services at a company
4. Projekt systemu e-Learningu w przedsiębiorstwie Project of an e-Learning system at X company
5. Projekt systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie X Project of a knowledge management system at X company
6. Projekt systemu do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą FMEA/FMECA w przedsiębiorstwie X Design of a system for estimating the risk of the production process using FMEA / FMECA at X company
7. Projekt systemu zarządzania ciągłością działania w zakresie odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w przedsiębiorstwie X Design of a business continuity management system for the recovery of information technology after a disaster at X company
8. Projekt Data Center w kontekście zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie X Data Center project in the context of business continuity management at X company
9. Projekt systemu klasy SIEM w przedsiębiorstwie X Design of a SIEM class system at X company
10. Projekt systemu sterowania lotem drona w przedsiębiorstwie X Design of a drone flight control system at X company
11. Projekt systemu badania jakości powietrza za pomocą dronów w przedsiębiorstwie X Design of the air quality testing system using drones at X company
12. Projekt strategii bezpieczeństwa BYOD w przedsiębiorstwie X BYOD security strategy design at X company
13. Projekt implementacji zabezpieczeń w systemach SCADA w przedsiębiorstwie produkcyjnym Project of security implementation in SCADA systems at a production company
15. Projekt systemu bezpieczeństwa samochodów autonomicznych Design of a safety system for autonomous cars
16. Projekt systemu termowizyjnego w samochodzie Design of a thermal imaging system in a car
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Promotor/Supervisor: dr inż. Robert Wojtachnik
Prace magisterskie/Master's theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1.  Projekt cyfryzacji przedsiębiorstwa…  Company digitalization project 
2.  Projekt transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa …   Enterprise digital transformation project …
3.  Projekt wdrożenia strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa …  Project of implementation of the company's digitalization strategy…
4.  Projekt wdrożenia kultury organizacyjnej Agile w przedsiębiorstwie …  Agile organizational culture implementation project in the enterprise…
5.  Projekt strategii marketingowej w przedsiębiorstwie …  Project of a marketing strategy in a company…
6.  Projekt usprawnienia metod zarządzania projektami w przedsiębiorstwie …   Project to improve the methods of project management in the enterprise…
7.  Projekt marketingu cyfrowego wspomagającego proces sprzedaży w   przedsiębiorstwie …   Digital marketing project supporting the sales process in the enterprise ...
Prace inżynierskie/Engineering theses
Lp. Temat pracy  Thesis title
1.  Projekt aplikacji mobilnej do … w przedsiębiorstwie z branży …  
2.  Projekt wdrożenia systemu zarządzania wymaganiami w przedsiębiorstwie …  
3.  Projekt architektury przedsiębiorstwa …  
4.  Projekt wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie   w przedsiębiorstwie …  
5.  Projekt usprawnienia procesów …. w przedsiębiorstwie …  
6.  Projekt komercjalizacji aplikacji …  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promotor/Supervisor: dr inż. Andrzej Kamiński  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt strategii informatyzacji w wybranym przedsiębiorstwie Project of IT strategy in an enterprise
2. Organizacja wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie Implementation of an integrated information system in an enterprise
3. Projekt platformy integracji systemów informatycznych w wybranym przedsiębiorstwie Project of an integration platform in an enterprise
4. Projekt wdrożenia strategii „Przemysł 4.0” w wybranym przedsiębiorstwie. Project of the „Industry 4.0” strategy in a company
5. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem technologii Blockchain Project of a supply chain management system with the use of Blockchain technology
6. Organizacja projektu badawczo-rozwojowego w wybranym przedsiębiorstwie. Research and development management in an enterprise
7. Projekt systemu wspomagającego podejmowanie decyzji z wykorzystaniem technologii BIG DATA Project of a decision support system with the use of BIG DATA technology.
8. Projekt architektury korporacyjnej w wybranym przedsiębiorstwie. Design of corporate architecture in an enterprise
9. Projekt systemu informatycznego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji Project of an information system with the use of artificial intelligence techniques
10. Analiza i ocena ergonomiczności wybranego serwisu internetowego Analysis and evaluation of the ergonomics of the website service
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w wybranym przedsiębiorstwie Design of a production management support system in an enterprise
2. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką magazynową w wybranym przedsiębiorstwie Design of a warehouse management support system in an enterprise
3. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie serwisem w wybranym przedsiębiorstwie Design of a plant maintenance support system in an enterprise
4. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami w wybranym przedsiębiorstwie Design of a customer relationship management support system in an enterprise
5. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie jakością w wybranym przedsiębiorstwie Design of a quality management support system in an enterprise