Division of Information Technology

Topics of interim projects

     
Konsultant/Consultant: dr inż. Paweł Antczak 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji bazodanowej dla przedsiębiorstwa X  
2. Projekt bazy danych dla magazynu części zamiennych w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt równoważenia linii produkcyjnej na przykładzie procesu X  
4. Projekt systemu motywacyjnego pracowników produkcyjnych dla przykładowego przedsiębiorstwa   
5. Projekt strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa X  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konsultant/Consultant: dr Michał Bańka 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ  Project of XYZ  supporting XYZ of XYZ company
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ  Project of XYZ  supporting XYZ of XYZ company
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultant/Consultant: dr inż. Jerzy Krawiec 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt Strategii Informatyzacji w przedsiębiorstwie X Project of the IT Strategy at X company
2. Projekt Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 w przedsiębiorstwie Information Security Policy project in accordance with ISO / IEC 27001 at X company
3. Projekt Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO w przedsiębiorstwie Project of Personal Data Protection Policy in accordance with the GDPR at X company
4. Projekt Specyfikacji Warunków Zamówienia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie Project of procurent document of the IT system at X company
5. Projekt architektoniczny systemu informatycznego w przedsiębiorstwie The architectural design of an IT system at X company
6. Projekt centrum przetwarzania danych w przedsiębiorstwie Project of data processing centre at X company
7. Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem UML w przedsiębiorstwie Modeling business processes with the use of UML at X company
8. Projekt aplikacji Księgowość w przedsiębiorstwie Accounting application project at X company
9. Projekt aplikacji do zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie Design of an application for managing customer relations at X company
10. Projekt aplikacji do przeprowadzania egzaminu (e-Test) w placówce oświatowej Project of an application for conducting an exam (e-Test) at an educational institution
11. Projekt aplikacji do zarządzania częściami samochodowymi w przedsiębiorstwie Design of an application for managing car parts at X company
12. Projekt aplikacji do wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF w przedsiębiorstwie Project of an application for company valuation using the DCF method at X company
13. Projekt aplikacji do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą analizy drzewa zdarzeń w przedsiębiorstwie Design of an application for estimating the risk of a production process using the analysis of the event tree at X company
14. Projekt aplikacji do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą modelu Markowa w przedsiębiorstwie Design of an application for estimating the risk of the production process using the Markov model at X company
15. Projekt aplikacji do oceny projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Application design for the evaluation of an investment project at X company
16. Projekt aplikacji do oceny wkładu początkowego inwestycji w przedsiębiorstwie Application design for assessing the contribution of initial investment at X company
17. Projekt aplikacji do zarządzania bazą danych produktów w przedsiębiorstwie Design of an application for managing a product database at X company
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt Studium Wykonalności projektu informatycznego w przedsiębiorstwie Design of the Feasibility Study of an IT project at an enterprise
2. Projekt strategii Informatyzacji w przedsiębiorstwie Project of the IT strategy at an enterprise
3. Projekt Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 w organizacji Information Security Policy project in accordance with ISO/IEC 27001 at X organization
4. Projekt Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO w organizacji Draft Personal Data Protection Policy in accordance with the GDPR at X organization
5. Projekt aplikacji do sterowania systemem ABS samochodu Design of an application to control the ABS system of a car
6. Projekt aplikacji do sterowania systemem ACC samochodu Design of an application to control the car ACC system of a car
7. Projekt aplikacji do sterowania systemem ASR samochodu Design of an application to control the ASR system of a car
8. Projekt aplikacji do sterowania systemem BAS samochodu Design of an application to control the car BAS system of a car
9. Projekt aplikacji do sterowania systemem ESP samochodu Design of an application to control the ESP system of a car
10. Projekt systemu zabezpieczeń dostępu „bezkluczykowego” samochodu Design of a car's "keyless" access security system of a car
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultant/Consultant: dr inż. Andrzej Kamiński  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Analiza strukturalna na potrzeby budowy i wdrożenia systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie.  Structural analysis for building and implementing an IT system in an enterprise.
2. Projekt systemu bazodanowego w środowisku MS SQL Server. Project of a database system in the MS SQL Server environment.
3. Projekt i implementacja serwisu internetowego. Design and implementation of the website service.
4. Organizacja testów oprogramowania komputerowego. Organization of computer software tests.
5. Projekt architektury sieci komputerowej i systemu zabezpieczeń. Design of computer network architecture and security system.
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt studium wykonalności na potrzeby budowy i wdrożenia systemu informatycznego. Feasibility study for the implementation of an IT system.
2. Projekt portalu wspomagającego zarządzanie personelem. Project of a portal supporting human resources management.
3. Projekt kokpitu menedżerskiego wspomagającego badanie efektywności stanowisk pracy. Project of a management dashboard supporting the study of the effectiveness of workplaces.
4. Reorganizacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technik i narzędzi wspomagających modelowanie procesów klasy BPM. Reorganization of the enterprise with the use of techniques and tools supporting modeling of BPM processes.
5. Projekt systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w środowisku MS SQL BUSINESS INTELLIGENCE.  Design of a decision support system in the MS SQL BUSINESS INTELLIGENCE environment.