Otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego

Uroczyste przecięcie wstęgi Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego

Dnia 10 października 2018 r. w Gmachu Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Lucyna Olborska oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski.

Laboratorium utworzono na potrzeby badań niszczących i nieniszczących materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w zaawansowanych konstrukcjach przemysłowych i użytkowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele przemysłu konstrukcji stalowych, petrochemicznego, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwigowych oraz innych jednostek dozorowych jak Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.

Od lewej: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW prof. Andrzej Kolasa, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, Jego Magnificencja Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

 Uroczystość otworzył Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, który podkreślił potrzebę zacieśnienia relacji UDT z Politechniką Warszawską.

W nowym laboratorium stosowane będą nowoczesne i innowacyjne metody badawcze takie jak: emisja akustyczna, radiografia cyfrowa, badania ultradźwiękowe z zapisem TOFD, Phased Array, analiza składu chemicznego czy ultradźwiękowe metody oceny stanu materiału jak AUBT dla mechanizmu degradacji HTHA.

Laboratorium UDT zostało wyposażone w najnowszy sprzęt, m.in.: maszynę wytrzymałościową, młot wahadłowy, twardościomierz uniwersalny, zestaw do badań ultradźwiękowych, robot inspekcyjny, mikroskop przenośny wraz z kamerą cyfrową,  wideoendoskop, zestaw do badania metodą emisji akustycznej oraz drony wykorzystywane w badaniach w przestrzeni otwartej (urządzenia transportu bliskiego) lub zamkniętej (zbiorniki).

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski i Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Lucyna Olborska

 W trakcie trwania uroczystości Prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Andrzej Ziółkowski otrzymał z rąk Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – pani Lucyny Olborskiej certyfikat akredytacji laboratorium badawczego rozszerzający zakres posiadanego dotychczas certyfikatu o nową lokalizację laboratorium.

Jednym z przyjętych celów strategicznych UDT jest usprawnienie logistyki usług. Realizacja tego celu dotyczy w znacznym stopniu wzrostu dostępności usług laboratoryjnych, w tym utworzenia sieci stacjonarnych i mobilnych laboratoriów badawczych.

Zobacz też fotorelację w Biuletynie PW

Informacje ogólne

Rolą dozoru technicznego w naszym kraju są działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. W tym celu m.in. wykorzystywane są wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz i na ich podstawie podejmowane są decyzje o dalszej eksploatacji urządzeń technicznych.

Również w obszarze oceny zgodności z wymaganiami przepisów europejskich badania laboratoryjne odgrywają istotną rolę.

Do zakresu działania UDT należy też inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz.

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego działa w tej przestrzeni jako jednostka badawczo-rozwojowa UDT, operuje także w obszarze badań i ekspertyz materiałów przeznaczonych lub użytych do wytworzenia urządzeń technicznych.

Zmiany, których doświadczamy, związane są z nowym kierunkiem działania podjętym przez UDT – innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego i realizowania celów wynikających bezpośrednio z przyjętej strategii UDT na lata 2017–2020. Jej ważnym elementem jest realizacja zadań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym kraju, które leży u podstaw zdrowego funkcjonowania dzisiejszej gospodarki.

Dlatego rolą Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego jest także wdrażanie i wykorzystywanie nowoczesnych metod badawczych. Nowa wizja Urzędu Dozoru Technicznego, czyli lidera innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego, stawia przed nim ambitne i trudne wyzwania.

Wyzwaniem dla UDT są z pewnością rosnące oczekiwania rynku. Z jednej strony przemysł oczekuje redukcji kosztów działalności przedsiębiorstw, w rozumieniu braku konieczności przestojów urządzeń i instalacji, z drugiej – większego bezpieczeństwa urządzeń oraz instalacji i ograniczania poziomu ryzyka awarii. To wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy przez pracowników UDT w zakresie m.in. czynników wpływających na stan techniczny urządzeń oraz dążenia do poszerzania zakresu stosowania badań celowanych w praktyce inspekcyjnej opartej na analizie ryzyka w obszarze oceny stanu technicznego elementów urządzenia.

Informacje o nowym laboratorium

Dział Badań Laboratoryjnych przy Politechnice Warszawskiej jest integralną częścią Oddziału terenowego UDT w Warszawie z merytorycznym nadzorem Dyrektora Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego.

Laboratorium ukierunkowane jest głównie na wykonywanie badań mechanicznych niszczących oraz badań nieniszczących w tym mobilne Laboratorium badań nieniszczących świadczące usługi diagnostyczne u klienta. Wraz z rozwojem przemysłu stawiamy na nowoczesne i innowacyjne metody badawcze jak Emisja Akustyczna, Radiografia Cyfrowa,  Badania ultradźwiękowe z zapisem TOFD, Phased Array, analiza składu chemicznego, wszystko po to, aby dokładniej zapoznać się ze stanem materiału, tym samym być bardziej pewnym stanu technicznego urządzenia. Dodatkowo w Laboratorium będziemy rozwijać inne metody badawcze  m.in. na bazie prądów wirowych, fal kierowanych guided waves czy ultradźwiękowe metody oceny stanu materiału jak AUBT dla mechanizmu degradacji HTHA (budowanie własnego „know how” w tej kwestii). Badania laboratoryjne służą również działalności inspekcyjnej, wykonujemy badania próbek z egzaminów spawaczy czy kwalifikowanie technologii spawania. Bliskość uczelni to także szansa na nawiązanie współpracy w zakresie badań materiałów a także perspektywa dla studentów aby poznać od strony praktycznej dozór techniczny oraz działalność laboratoryjną poprzez organizację szkoleń, staży i praktyk w laboratorium włącznie z badaniami wyjazdowymi.

Opis sprzętu będącego na wyposażeniu Laboratorium

– Maszyna wytrzymałościowa – określanie własności materiału,  maksymalna siła maszyny 600kN (60 ton) z podwójną przestrzenią roboczą – nie ma potrzeby przezbrajać maszyny aby wykonywać próby rozciągania czy zginania. Możliwość wykonywania badań w podwyższonej temperaturze (do 1000 st. C). Automatyczne ekstensometry (2 szt). Wykonywane badania: próba rozciągania (metody A1,A2,B), próba zginania, próba łamania, próba ściskania.

– Młot wahadłowy – badania udarności do 450J również w obniżonych temperaturach do – 80st C (na wyposażeniu chłodziarka). w miarę potrzeby jesteśmy w stanie realizować badania w temperaturze -196 st C (ciekły azot)

– Twardościomierz uniwersalny – badanie twardości materiału – możliwość wykonywania badania na jednym urządzeniu czterema sposobami: Vickersa, Brinella, Rockwella, Knoopa. Badanie programowalne zautomatyzowane

– Zestaw do badań ultradźwiękowych – badania z zapisem TOFD i Phased Array (specjalistyczne głowice) –badania spoin, mapowanie korozji; zaawansowana analiza danych