Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe (z wyłączeniem osób odbywających Praktyki). Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych, a także dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”.

Uwaga: Ubezpieczenie jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Praktyk. Studenci są objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

  • firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • okres ubezpieczenia:        1 października 2018 r. - 30 września 2019 r.
  • suma ubezpieczenia:        48 000 zł
  • składka roczna:                 39 zł

Uwaga: Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2018 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2018.

  • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
  • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

  •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
  •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
  •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

Wpłat z tytułu ubezpieczenia można dokonywać również w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18.

Dodatkowe poświadczenie zawarcia ubezpieczenia oraz informacje szczegółowe można uzyskać w pok. 325 w Gmachu Biurowym PW, ul. Noakowskiego 18/20. Konieczne jest okazanie potwierdzenia przelewu.