Konferencja

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Problematyka konferencji jest przede wszystkim związana z modelowaniem – analitycznym, numerycznym i fizycznym – zachowania materiałów w tradycyjnych procesach wytwarzania: obróbce plastycznej metali, odlewnictwie, spawalnictwie, przetwórstwie tworzyw, itp. Tematyka konferencji obejmuje również modelowanie wszelkiego rodzaju technologii przyrostowych czy hybrydowych, łączących wybrane elementy różnych technik wytwarzania. Ponieważ jednym z istotniejszych aspektów technologii wytwarzania jest stan materiału i jego struktura, stąd zagadnienia z obszaru modeli konstytutywnych materiałów oraz modelowania ich struktur stanowią istotną część zakresu tematycznego konferencji. W jego ramach mieszczą się również zagadnienia związane z modelowaniem zjawisk kontaktowych, wymiany ciepła, zastosowaniem materiałów modelowych, modelowaniem urządzeń technologicznych, a także problematyką zaawansowanych systemów wspomagania projektowania procesów i oprzyrządowania. Szczególnie mile widziane będą referaty przedstawiające osiągnięcia naukowe realizowane we współpracy z przemysłem.

   

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

W trakcie konferencji przewidziano prezentacje w ramach kilku sesji tematycznych oraz sesję posterową. Rozszerzone streszczenia zakwalifikowanych referatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Autorzy zgłoszonych referatów będą mieli możliwość, po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy, publikacji pełnych artykułów w czasopismach Archives of Metallurgy and Materials, Computer Methods in Materials Science oraz Welding Technology Review, gdzie będą poddane standardowej procedurze recenzji.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Na stronie internetowej fimm.mt.pw.edu.pl .