Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr hab. inż. Dawid Myszka, profesor uczelni / naukowo-dydaktyczny

         

Obróbka cieplna stopów żelaza, obróbka cieplna stopów aluminium, procesy nanostrukturyzacji żeliwa i staliwa, obróbka cieplno-chemiczna żeliwa, obróbka cieplna elementów drukowanych 3D; wytwarzanie odlewów precyzyjnych, obróbka powierzchniowa odlewów precyzyjnych, technologia formy precyzyjnej; wytwarzanie wkładek konformalnych do form ciśnieniowych w technologii druku 3D; badania materiałowe – mikroskopia optyczna i elektronowa, badania własności materiałów; techniczne przygotowanie produkcji, realizacja projektów produkcyjnych i badawczych; ocena ekspercka zniszczenia materiałów.

/Heat treatment of iron alloys, heat treatment of aluminum alloys, nanostructuring processes of cast iron, steel and cast steel, thermo-chemical treatment of cast iron, heat treatment of 3D printed elements; production of precision castings, surface treatment of precision castings, precision mold technology; production of conformal inserts for pressure die casting molds in 3D printing technology; material investigations - optical and electron microscopy, material properties tests; technical preparation of production, implementation of production projects and research projects; expert assessment of material destruction./