Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Jacek Goliński, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Wytwarzanie płytek i prętów z metali ultradrobnoziarnistych (tzw. metale UFG mają średnią wielkość ziarna poniżej 1 µm) przez zastosowanie przyrostowych metod obróbki plastycznej o niekonwencjonalnie dużych wartościach odkształceń (technika SPD). Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych dla przyrostowej techniki SPD oraz spajania bez przetopienia. Programowanie sterowników PLC maszyn technologicznych do kształtowania przyrostowego i zgrzewania. Projektowanie strategii sterowania silnikami elektrycznymi i siłownikami płynowymi oraz konstrukcja układów sterowania z tymi urządzeniami wykonawczymi dla osi roboczych urządzeń technologicznych do kształtowania i zgrzewania. Rozwój metod przyrostowego kształtowania płytek o zmiennych właściwościach i zmiennej grubości w różnych obszarach (tzw. tailored blanks), w których wymagane jest użycie urządzeń sterowanych programowo.

/Production of plates and bars from ultra-fine-grained metals (so-called UFG metals have an average grain size below 1 µm) by using incremental plastic working methods with unconventionally high deformation values (SPD technique). Construction and operation of machines and technological devices for the incremental SPD technique and for welding without remelting. Programming PLC controllers of technological machines for incremental shaping and welding. Designing a control strategy for electric motors and fluid actuators and the construction of control systems with these actuators for the working axes of technological devices for shaping and welding. Development of methods of incremental shaping of tiles with variable properties and variable thickness in various areas (so-called tailored blanks), where the use of software-controlled devices is required./