Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Jacek Kozłowski, adiunkt / dydaktyczny

         

Zastosowanie metod uczenia maszynowego do prewencyjnej kontroli jakości i prognozowania oraz prewencyjnego utrzymania ruchu i wykrywania awarii w procesach produkcyjnych. Kluczowym obszarem jest „Analiza behawioralna” polegająca na opracowaniu wzorców zachowań, służących do długoterminowego prognozowania zjawisk i procesów. Obszary wspierające to: najnowsze rozwiązania CLOUD, programowanie i wizualizacja oraz rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy do akwizycji danych procesowych.

/Application of Machine Learning methods for preventive quality control and forecasting as well as preventive maintenance and breakdowns detection in production processes. The key area is "Behavioral analysis" consisting in the development of behavior patterns for long-term forecasting of phenomena and processes. Supporting areas are: the newest CLOUD solutions, programming and visualization, as well as solutions in the field of Internet of Things for process data acquisition./