Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Piotr Czyżewski, adiunkt / dydaktyczny

         

Analiza numeryczna procesów obróbki plastycznej z wykorzystaniem oprogramowania MSC.Software i Altair Hyperworks. Projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych (CAE). Modelowanie procesów wyciskania współbieżnego stopów aluminium z wykorzystaniem oprogramowania Inspire Extrude. Analizy numeryczne procesów obrotowego zgrzewania tarciowego (RFW). Projektowanie procesów tłoczenia z wykorzystaniem oprogramowania Inspire Form. Monitorowanie procesów technologicznych, analiza zużycia narzędzi w procesach obróbki plastycznej. Analiza metodą elementów skończonych procesów obróbki plastycznej nowych klas metali z zastosowaniem niekonwencjonalnie dużych wartości odkształceń (technika SPD). Doskonalenie techniki SPD i konstrukcji oprzyrządowania do wytwarzania półwyrobów z wysokowytrzymałych metali ultradrobnoziarnistych (UFG – metale o średniej wielkości ziarna poniżej 1 µm) dla medycyny, obronności a także sportu. Rozwój konstrukcji matryc podlegających silnym obciążeniom mechanicznym i cieplnym, zwłaszcza matryc składanych z elementów narzędziowych wzmacnianych z użyciem połączeń skurczowych (narzędzia obciskane). Analiza konstrukcji złożonych urządzeń technologicznych i maszyn pod kątem ich stabilności konstrukcyjnej, sztywności i wydłużania czasu prawidłowej eksploatacji. Budowa i analiza modeli związanych z zagadnieniami cyfrowej transformacji przemysły. Budowa cyfrowych bliźniaków (digital twins), analiza zagadnień związanych z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT).

/Numerical analysis of metal forming processes using MSC.Software and Altair Hyperworks. Design of technological processes with the use of computer aided design of technological processes (CAE) methods. Modeling of processes of concurrent extrusion of aluminium alloys with the use of Inspire Extrude software. Numerical analyses of rotary friction welding (RFW) processes. Design of extrusion processes with the use of Inspire Form software. Monitoring of technological processes, analysis of tool wear in metal forming processes. Finite element analysis of metal forming processes of new metal classes using unconventionally high strain values (SPD technique). Improvement of the SPD technique and tooling design for the manufacture of semi-finished products from high-strength ultra-fine grained metals (UFG - metals with average grain size below 1 µm) for medicine, defence and sports. Development of die constructions subject to strong mechanical and thermal loads, especially die assembled from tooling elements reinforced with shrinkage joints (pressed tools). Analysis of the construction of complex technological devices and machines in terms of their structural stability, rigidity and extension of the time of correct operation. Construction and analysis of models related to the issues of digital transformation of the industry. Construction of digital twins, analysis of issues related to the Industrial Internet of Things (IIoT)./