Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Robert Biernacki, adiunkt

         

Analiza zjawisk obserwowanych przy wytwarzaniu wielowarstwowych form ceramicznych w aspekcie ich wpływu na dokładność wymiarowo-kształtową i jakość powierzchni odlewów precyzyjnych. Ocena właściwości materiałów stosowanych przy wytwarzaniu modeli wytapianych i modeli jednorazowych wykonanych z wykorzystaniem technik przyrostowych oraz form jednorazowych w odlewnictwie precyzyjnym. Wytwarzanie odlewów precyzyjnych, w tym artystycznych, i ocena ich jakości dla wybranych aspektów procesu technologicznego z układu: projekt wyrobu - model jednorazowy - forma jednorazowa - odlew. Wykorzystanie systemów uczących się do modelowania zależności związanych z parametrami wytwarzania odlewów precyzyjnych w metodzie wytapianych modeli.

/Analysis of the phenomena observed in the production of multi-layer ceramic molds in terms of their impact on the dimensional and shape accuracy and surface quality of precision castings. Assessment of the properties of materials used in the production of melt patterns and disposable patterns made with the use of incremental techniques and disposable molds in precision casting. Production of precision castings, including artistic ones, and evaluation of their quality for selected aspects of the technological process from the system: product design - disposable pattern - disposable mold - casting. The use of learning systems to model dependencies related to the parameters of precision castings in the investment casting method./