Seminaria naukowe ZIS.

W dniu 17.03.2023 o godz. 12:15 (sala NT220) odbyło się seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania, na którym Pan dr inż. Mariusz Tryznowski (Zakład Inżynierii Spajania WMT) wygłosił referat zatytułowany "Charakterystyka wybranych obszarów badawczych".

W trakcie wystąpienia prelegent przedstawił charakterystykę wybranych obszarów badawczych w których się specjalizuje. Zostały omówione zagadnienie z zakresu procesów fizykochemicznych, mechaniki i automatyki. Prelegent przedstawił prototypowe rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na badanie efektu zagęszczania ścinaniem w cieczach zagęszczanych ścinaniem (STF). W wystąpieniu poruszono zagadnienia związane ze znaczną dynamiką zachodzących zjawisk w STF oraz wyzwaniami współczesnej automatyki w zakresie akwizycji i przetwarzania danych. Dodatkowo prelegent scharakteryzował prototypowe urządzenie do dezintegracji materiałów włóknistych na frakcje mikrometryczne pracujące w zakresie 20-48kHz.

***

W dniu 27.03.2023 o godz. 12:15 (sala NT220) odbyło się seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania, na którym Pani mgr inż. Beata Skowrońska (Zakład Inżynierii Spajania WMT) wygłosiła referat zatytułowany "Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L". W ramach wystąpienia prelegentka przedstawiła założenia i cele swojej pracy doktorskiej poświęconej zagadnieniom zgrzewania tarciowego stali 316L, poddanej uprzednio procesowi hydrostatycznego wyciskania. Na wstępie scharakteryzowała materiał podstawowy zastosowany w badaniach i metodę wykonywania złączy oraz omówiła program badań. Następnie zaprezentowała wyniki badań mikroskopowych, strukturalnych oraz wytrzymałościowych złączy zgrzewanych tarciowo ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki wybranych obszarów złącza.  Na zakończenie przedstawiła krótkie podsumowanie otrzymanych wyników oraz wnioski wypływające z zakończonej pracy doktorskiej.

***

W dniu 23.01.2023 odbyło się o godz. 12:15 (sala NT220) seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Referat zatytułowany "Badania nad procesem ultrakompresji prowadzone w firmie Wamtechnik " wygłosił mgr inż. Krzysztof Bieliszczuk (Zakład Inżynierii Spajania WMT). Prelegent omówił podstawy procesu ultrakompresji oraz przedstawił wstępne wyniki badań.

***

W dniu 07.03.2022 odbyło się o godz. 10:15 z wykorzystaniem platformy MS Teams seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Referat zatytułowany "Wybrane zagadnienia druku 3D z zastosowaniem metod spawalniczych " wygłosił mgr inż. Przemysław Połaski (doktorant w Zakładzie Inżynierii Spajania WMT). W swoim wystąpieniu prelegent przybliżył uczestnikom seminarium problematykę druku 3d z wykorzystaniem metod spawalniczych. Omówił dotychczasowe wyniki badań prowadzonych nad drukiem 3d ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze stosowanymi technikami druku, zmianami strukturalnymi zachodzącymi w materiale oraz kontrolą temperatury w czasie druku 3d.

***

W dniu 14.10.2021 odbyło się o godz. 10:15 w sali NT26 seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Referat zatytułowany "Metody poprawy jakości konstrukcji wykonanych ze stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości spawanych w środowisku wodnym" wygłosił dr inż. Jacek Tomków z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W referacie prelegent przedstawił wyniki badań przeprowadzonych na Politechnice Gdańskiej, dotyczących spawania pod wodą. Omówił m.in. cel stosowania spawania w środowisku wodnym, stosowane metody spawania, przyczyny pogorszenia jakości złączy spawanych oraz możliwości w zakresie jej poprawy. Prezentowana tematyka została zilustrowana wynikami badań własnych autora oraz zespołu badawczego, którego jest członkiem.