TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEJŚCIOWYCH wg zainteresowań naukowych promotorów

 

Obszary aktywności naukowej promotorów dla ustalenia TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH oraz PRAC PRZEJŚCIOWYCH - szczegółowe tematy prac dyplomowych i przejściowych są ustalane w drodze konsultacji P.T. Studenta i Prowadzącego.

/Detailed subjects of diploma and intermediate projects theses are determined through consultations with A.T. Student and thesis promoter. Warning! The number of subjects accepted by thesis promoter is limited./

         

PROMOTOR

         

TEMATYKA (Obszary aktywności naukowej)

         

dr hab. inż. Wojciech Presz, profesor uczelni / naukowo-dydaktyczny /

         

Mikrokształtowanie plastyczne, mikrołączenie mechaniczne : – obiekty metalowe o wymiarach około 1 mm. Szkła metaliczne. Obróbka cieplna mikro-obiektów. Zagadnienia kontaktowe w procesach mikrokształtowania plastycznego. Wspomaganie procesów energią drgań niskich częstotliwości oraz drgań ultradźwiękowych z zastosowaniem materiałów piezoelektrycznych. Modelowanie CAD/CAM, MES wspomagane pakietami obliczeniowymi, SolidWorks, MSC, ANSYS, LabView. Projektowanie urządzeń, narzędzi i procesów mikrokształtowania i mikrołączenia plastycznego.

/Microforming, mechanical micro-joining: - metal objects approximately 1 mm in size. Metallic glasses. Heat treatment of micro-objects. Contact phenomena in the processes of microforming. Supporting micro-processes with the energy of low-frequency and ultrasonic vibrations with the use of piezoelectric actuators. CAD / CAM and FEM modelling supported by computational packages as SolidWorks, MSC Software, ANSYS, LabView. Design of devices, tools and processes of microforming and plastic micro-joining./

             
         

dr hab. inż. Dawid Myszka, profesor uczelni / naukowo-dydaktyczny /

         

Obróbka cieplna stopów żelaza, obróbka cieplna stopów aluminium, procesy nanostrukturyzacji żeliwa i staliwa, obróbka cieplno-chemiczna żeliwa, obróbka cieplna elementów drukowanych 3D; wytwarzanie odlewów precyzyjnych, obróbka powierzchniowa odlewów precyzyjnych, technologia formy precyzyjnej; wytwarzanie wkładek konformalnych do form ciśnieniowych w technologii druku 3D; badania materiałowe – mikroskopia optyczna i elektronowa, badania własności materiałów; techniczne przygotowanie produkcji, realizacja projektów produkcyjnych i badawczych; ocena ekspercka zniszczenia materiałów.

/Heat treatment of iron alloys, heat treatment of aluminum alloys, nanostructuring processes of cast iron, steel and cast steel, thermo-chemical treatment of cast iron, heat treatment of 3D printed elements; production of precision castings, surface treatment of precision castings, precision mold technology; production of conformal inserts for pressure die casting molds in 3D printing technology; material investigations - optical and electron microscopy, material properties tests; technical preparation of production, implementation of production projects and research projects; expert assessment of material destruction./

             
         

dr hab. inż. Sławomir Świłło, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Projektowanie układów optycznych oraz analiza obrazowa w poszukiwaniu nowych bardziej doskonałych rozwiązań w pomiarach dokładności wykonania oraz analizie jakości gotowych wyrobów metalowych, metody eksperymentalne w pomiarach deformacji i analizie odkształceń, budowa algorytmów w zakresie obróbki obrazu dla celów identyfikacji wzorów regularnych i nieregularnych, bezkontaktowe metody pomiaru obiektów trójwymiarowych oraz analiza jakości powierzchni, technika pomiaru przemieszczeń oparta na optycznej analizie poł przemieszczeń wzorów stochastycznych, matematyka stosowana w eksploracji wybranych technologii wytwarzania (kształtowanie blach, obróbka objętościowa, cięcie i gięcie) z wykorzystaniem matematycznych środowisk obliczeniowych takich, jak: Matlab czy Mathematica.

/Manufacturing process improvement through the application of optical methods, experimental methods for deformation measurement and strain analysis, image processing algorithm development for pattern and object recognition, non-contact two-dimensional and three-dimensional object measurement and surface quality analysis, imaging and machine vision technology, displacement measurement technique based on the optical flow analysis. applied mathematics in the development of selected manufacturing technologies (i.e., sheet metal forming, bulk forming, bending and shearing) with the support of programming languages (i.e., Matlab, Mathematica)/

             
         

dr inż. Robert Cacko, adiunkt / naukowo-dydaktyczny /

         

Rozwój metod łączenia mechanicznego, opartych na lokalnym uplastycznieniu materiałów łączonych z wykorzystaniem (nitowanie bezotworowe) i bez (łączenienie przetłoczeniowe) dodatkowych elementów łączących; Zastosowanie nitowania bezotworowego do łączenia materiałów różnoimiennych; Projektowanie narzędzi do procesów łączenia mechanicznego; Numeryczne modelowanie procesów obróbki plastycznej z wykorzystaniem metod przybliżonych – metody elementów skończonych (MES) i metody skończonych objętości (MSO); Analiza zjawisk towarzyszących procesowi wyciskania profili aluminiowych; Kształtowanie profili stalowych na rolkach; Zastosowanie środowiska programów MSC: Marc, Simufact, Patran, Fatigue w modelowaniu procesów i konstrukcji; Zastosowanie środowiska programów Altair: HyperWorks, Inspire (Inspire Extrude Metal, Inspire Extrude Polymer, Inspire Extrude Friction Stir) w zagadnieniach optymalzacji procesów i konstrukcji.

/Mechanical joining based on the joined materials local plastic deformation with the use of (self-piercing riveting) and without (clinching) additional joining elements; Development of the self-piercing riveting towards joining dissimilar materials; Tools design for mechanical joining processes; Numerical modeling of metal forming processes with the use of approximate methods – the finite element method (FEM) and the finite volume method (FVM); Analysis of the phenomena accompanying the extrusion of aluminum profiles; Roll-forming of steel profiles analysis; Application of MSC software environment: Marc, Simufact, Patran, Fatigue for manufacture process and structure modeling; Application of the Altair software environment: HyperWorks, Inspire (Inspire Extrude Metal, Inspire Extrude Polymer, Inspire Extrude Friction Stir) in terms of process and design optimization./

             
         

dr inż. Anna Dziubińska, adiunkt

         

Kucie matrycowe metali i ich stopów; Nowe procesy kucia matrycowego z przedkuwek odlewanych; Procesy kształtowania plastycznego stopów metali lekkich (kucie, wyciskanie, walcowanie, wytłaczanie, wykrawanie itp.); Obróbka plastyczna biomateriałów metalicznych; Kształtowanie plastyczne kompozytów metalowych; Obróbka cieplna metali i ich stopów; Badania właściwości mechanicznych materiałów; Opracowywanie projektów wynalazczych; Przygotowanie i realizacja projektów badawczych, produkcyjnych; Ocena ekspercka i opinie o innowacyjności.

/Die forging of metals and their alloys; New die forging processes from cast preforms; Plastic forming processes for light metal alloys (forging, extrusion, rolling, drawing, punching, etc.); Metal forming of metallic biomaterials; Plastic forming of metal composites; Heat treatment of metals and their alloys; Testing of mechanical properties of materials; Development of invention projects; Preparation and implementation of research, production projects; Expert evaluation and innovation opinions./

             
         

dr inż. Andrzej Kochański, adiunkt / naukowo - dydaktyczny

         

Modelowanie matematyczne miękkie (oparte na danych). Modelowanie procesów przemysłowych, w tym procesów odlewniczych i obróbki plastycznej. Modelowanie właściwości materiałów, w tym stopów w stanie lanym i po obróbce cieplnej. Gromadzenie i analiza danych, w tym danych przemysłowych. Metodyka przygotowania danych przemysłowych. Imputacja danych. Niepewność danych. Zastosowanie pakietów oprogramowania do modelowania i analiz procesów technologicznych, szczególnie w technologiach odlewniczych. Innowacyjne procesy technologiczne, w tym procesy prototypowania.

/Soft mathematical modelling (data driven). Modelling of industrial processes, including casting processes and metalforming. Modelling of material properties, including cast and heat treated alloys. Data collection and analysis, including industrial data. Methodology of preparing industrial data. Data imputation. Data uncertainty. Application of software packages for modelling and analysis of technological processes, especially in foundry technologies. Innovative technological processes, including prototyping processes./

             
         

dr inż. Anna Krzyńska, adiunkt / dydaktyczny /

         

Materiałoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem materiałów metalowych, badania relacji struktura-właściwości materiałów metalowych, kształtowanie właściwości materiałów metalicznych na drodze obróbki cieplnej. Żeliwo ADI - jego struktura, korelacja parametrów otrzymywania, struktury i właściwości, możliwość nowych zastosowań. Pozostałe stopy żelaza i stopy metali nieżelaznych.

/Materials with particular reference to metal materials, investigation of the relation structure-properties of metallic materials, metallic materials forming properties by heat treatment. ADI cast iron - its structure, correlation of production parameters, structure and properties, possibility of new applications. Other ferrous and non-ferrous alloys./

             
         

dr inż. Hanna Sadłowska, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Laboratorium Kształtowania Hydromechanicznbego, badanie procesów kształtowania cieczą rur, hydroforming, stanowisko badawcze TH do kształtowania hydromechanicznego rur, badania odkształcalności rur w procesach kształtowania cieczą (metale, niemetale, materiały wysoko wytrzymałe), warunki graniczne dla procesów kształtowania cieczą rur, kształtowanie hydromechaniczne rur warstwowych, biTUBE, technologia RTH, kształtowanie hydromechaniczne dla krótkich serii w matrycach z materiałów podatnych, Rapid Manufacturing, rozwijanie technologii RTH, system do prowadzenia projektów NCNiR SL2014.

/Laboratory of Hydroforming, research on hydroforming processes of tubes, hydroforming, TH test station for tube hydroforming with tools for free tube hydroforming and die tube hydroforming, research on deformability of tubes in hydroforming processes (metals, non-metals, ,high-strength materials), limiting criteria for tube hydroforming, hydroforming of layered tubes, biTUBE, Rapid Tube Hydroforming method, RTH method, tube hydroforming in flexible dies for short series materials, Rapid Manufacturing, development of RTH technology, SL2014: system for national scientific projects management/

             
         

dr inż. Cyprian Suchocki, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Modelowanie konstytutywne własności mechanicznych materiałów w zakresie sprężystym i niesprężystym, teoria plastyczności dla małych i dużych odkształceń, endochroniczna teoria plastyczności, lepkoplastyczność, nieliniowa teoria sprężystości (hipersprężystość), reologia; implementacja numeryczna modeli konstytutywnych w programach metody elementów skończonych (MES); symulacje komputerowe MES; metody identyfikacji parametrów materiałowych modeli konstytutywnych; modelowanie kinetyki przemian fazowych w metalach; dynamika układów mechanicznych.

/./

             
             
         

dr inż. Piotr Czyżewski, adiunkt / dydaktyczny /

         

Analiza numeryczna procesów obróbki plastycznej z wykorzystaniem oprogramowania MSC.Software i Altair Hyperworks. Projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych (CAE). Modelowanie procesów wyciskania współbieżnego stopów aluminium z wykorzystaniem oprogramowania Inspire Extrude. Analizy numeryczne procesów obrotowego zgrzewania tarciowego (RFW). Projektowanie procesów tłoczenia z wykorzystaniem oprogramowania Inspire Form. Monitorowanie procesów technologicznych, analiza zużycia narzędzi w procesach obróbki plastycznej. Analiza metodą elementów skończonych procesów obróbki plastycznej nowych klas metali z zastosowaniem niekonwencjonalnie dużych wartości odkształceń (technika SPD). Doskonalenie techniki SPD i konstrukcji oprzyrządowania do wytwarzania półwyrobów z wysokowytrzymałych metali ultradrobnoziarnistych (UFG – metale o średniej wielkości ziarna poniżej 1 µm) dla medycyny, obronności a także sportu. Rozwój konstrukcji matryc podlegających silnym obciążeniom mechanicznym i cieplnym, zwłaszcza matryc składanych z elementów narzędziowych wzmacnianych z użyciem połączeń skurczowych (narzędzia obciskane). Analiza konstrukcji złożonych urządzeń technologicznych i maszyn pod kątem ich stabilności konstrukcyjnej, sztywności i wydłużania czasu prawidłowej eksploatacji. Budowa i analiza modeli związanych z zagadnieniami cyfrowej transformacji przemysły. Budowa cyfrowych bliźniaków (digital twins), analiza zagadnień związanych z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT).

/Numerical analysis of metal forming processes using MSC.Software and Altair Hyperworks. Design of technological processes with the use of computer aided design of technological processes (CAE) methods. Modeling of processes of concurrent extrusion of aluminium alloys with the use of Inspire Extrude software. Numerical analyses of rotary friction welding (RFW) processes. Design of extrusion processes with the use of Inspire Form software. Monitoring of technological processes, analysis of tool wear in metal forming processes. Finite element analysis of metal forming processes of new metal classes using unconventionally high strain values (SPD technique). Improvement of the SPD technique and tooling design for the manufacture of semi-finished products from high-strength ultra-fine grained metals (UFG - metals with average grain size below 1 µm) for medicine, defence and sports. Development of die constructions subject to strong mechanical and thermal loads, especially die assembled from tooling elements reinforced with shrinkage joints (pressed tools). Analysis of the construction of complex technological devices and machines in terms of their structural stability, rigidity and extension of the time of correct operation. Construction and analysis of models related to the issues of digital transformation of the industry. Construction of digital twins, analysis of issues related to the Industrial Internet of Things (IIoT)./

             
         

dr inż. Jacek Goliński, adiunkt / naukowo-dydaktyczny /

         

Wytwarzanie płytek i prętów z metali ultradrobnoziarnistych (tzw. metale UFG mają średnią wielkość ziarna poniżej 1 µm) przez zastosowanie przyrostowych metod obróbki plastycznej o niekonwencjonalnie dużych wartościach odkształceń (technika SPD). Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych dla przyrostowej techniki SPD oraz spajania bez przetopienia. Programowanie sterowników PLC maszyn technologicznych do kształtowania przyrostowego i zgrzewania. Projektowanie strategii sterowania silnikami elektrycznymi i siłownikami płynowymi oraz konstrukcja układów sterowania z tymi urządzeniami wykonawczymi dla osi roboczych urządzeń technologicznych do kształtowania i zgrzewania. Rozwój metod przyrostowego kształtowania płytek o zmiennych właściwościach i zmiennej grubości w różnych obszarach (tzw. tailored blanks), w których wymagane jest użycie urządzeń sterowanych programowo.

/Production of plates and bars from ultra-fine-grained metals (so-called UFG metals have an average grain size below 1 µm) by using incremental plastic working methods with unconventionally high deformation values (SPD technique). Construction and operation of machines and technological devices for the incremental SPD technique and for welding without remelting. Programming PLC controllers of technological machines for incremental shaping and welding. Designing a control strategy for electric motors and fluid actuators and the construction of control systems with these actuators for the working axes of technological devices for shaping and welding. Development of methods of incremental shaping of tiles with variable properties and variable thickness in various areas (so-called tailored blanks), where the use of software-controlled devices is required./

             
         

dr inż. Jacek Kozłowski, adiunkt / dydaktyczny /

         

Zastosowanie metod uczenia maszynowego do prewencyjnej kontroli jakości i prognozowania oraz prewencyjnego utrzymania ruchu i wykrywania awarii w procesach produkcyjnych. Kluczowym obszarem jest „Analiza behawioralna” polegająca na opracowaniu wzorców zachowań, służących do długoterminowego prognozowania zjawisk i procesów. Obszary wspierające to: najnowsze rozwiązania CLOUD, programowanie i wizualizacja oraz rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy do akwizycji danych procesowych.

/Application of Machine Learning methods for preventive quality control and forecasting as well as preventive maintenance and breakdowns detection in production processes. The key area is "Behavioral analysis" consisting in the development of behavior patterns for long-term forecasting of phenomena and processes. Supporting areas are: the newest CLOUD solutions, programming and visualization, as well as solutions in the field of Internet of Things for process data acquisition./

             
         

dr inż. Artur Soroczyński, adiunkt / dydaktyczny /

         

Ekologiczne rozwiązania w procesach produkcyjnych, zastosowanie materiałów BIO w masach formierskich, regeneracja materiałów formierskich, modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Data Mining, symulacje komputerowe procesów odlewniczych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM/MES, badania własności materiałów formierskich.

/Ecological solutions in production processes, use of BIO materials in molding sand, regeneration of molding materials, modeling of production processes using data mining tools, computer simulations of casting processes using CAD / CAM / FEM software, molding material properties tests./

             
         

dr inż. Cezary Jasiński, adiunkt / naukowo-dydaktyczny /

         

Wytwarzanie metali ultradrobnoziarnistych (tzw. metale UFG) specjalnymi metodami obróbki plastycznej (technika SPD). Rozwój technologii SPD wykorzystującej zarówno stacjonarne płyniecie plastyczne metalu, jak również nowoczesne metody kształtowania przyrostowego. Wytwarzanie półwyrobów płaskich (płaskowników i blach) z metali UFG. Badanie i opis właściwości plastycznych półwyrobów płaskich. Procesy spajania zgniotowego blach. Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego wyposażonego w aparaturę do monitorowania z użyciem techniki komputerowej i systemów wizyjnych. Wykorzystanie światła laserowego w detekcji wad powstających w procesie kształtowania blach.

/Production of ultra-fine-grained metals (UFG metals) by using the Severe Plastic Deformation (SPD) technique. Development of SPD technology using both stationary metal forming as well as modern methods of incremental forming. Manufacture of flat blanks (flat bars and sheets) from UFG metals. Testing and description of properties for sheet metal forming. Cold pressure welding of UFG strips. Design of technological instrumentation equipped with computer monitoring and vision systems. The use of laser light for the defects detection in the processes of sheet metal forming./

             
         

dr inż. Łukasz Morawiński, adiunkt / naukowo-dydaktyczny /

         

Wytwarzanie metali ultradrobnoziarnistych (UFG – metale o wielkości ziarna poniżej 1 µm) przez zastosowanie obróbki plastycznej o niekonwencjonalnie dużych wartościach odkształceń. Produkcja i badanie półwyrobów prętowych z metali UFG dla motoryzacji, medycyny, obronności i sportu. Procesy spajania prętowych metali UFG niewymagające topienia materiału (zgrzewanie tarciowe i spajanie zgniotowe). Nadzorowanie procesów obróbki plastycznej oraz zgrzewania tarciowego metali z wykorzystaniem oprogramowania LabView. Zastosowanie systemów wizyjnych w: monitorowaniu procesów, badaniach mikroskopowych 3D, pomiarach geometrii, detekcji wad, kontroli jakości oraz analizie obrazów z wykorzystaniem sieci neuronowych.

/Manufacturing of ultra-fine-grained metals (UFG - metals with grain sizes below 1 µm) by means of metal forming with unconventionally high strain values. Production and testing of UFG metal rods for automotive industry, medicine, military and sport. Solid state joining processes of UFG metals rods (friction welding and cold pressure welding). Supervision of metal forming and solid state joining processes by means of LabView software. Vision systems application in: process monitoring, 3D microscopic examinations, geometry measurements, defect detection, quality control and image analysis by means of neural networks./

             
         

dr inż. Robert Biernacki, adiunkt / dydaktyczny /

         

Analiza zjawisk obserwowanych przy wytwarzaniu wielowarstwowych form ceramicznych w aspekcie ich wpływu na dokładność wymiarowo-kształtową i jakość powierzchni odlewów precyzyjnych. Ocena właściwości materiałów stosowanych przy wytwarzaniu modeli wytapianych i modeli jednorazowych wykonanych z wykorzystaniem technik przyrostowych oraz form jednorazowych w odlewnictwie precyzyjnym. Wytwarzanie odlewów precyzyjnych, w tym artystycznych, i ocena ich jakości dla wybranych aspektów procesu technologicznego z układu: projekt wyrobu - model jednorazowy - forma jednorazowa - odlew. Wykorzystanie systemów uczących się do modelowania zależności związanych z parametrami wytwarzania odlewów precyzyjnych w metodzie wytapianych modeli.

/Analysis of the phenomena observed in the production of multi-layer ceramic molds in terms of their impact on the dimensional and shape accuracy and surface quality of precision castings. Assessment of the properties of materials used in the production of melt patterns and disposable patterns made with the use of incremental techniques and disposable molds in precision casting. Production of precision castings, including artistic ones, and evaluation of their quality for selected aspects of the technological process from the system: product design - disposable pattern - disposable mold - casting. The use of learning systems to model dependencies related to the parameters of precision castings in the investment casting method./