Dr hab inż. Joanna Radziejewska, prof. uczelni

OBSZAR AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

Warstwa wierzchnia materiałów, metody badań stanu warstwy wierzchniej: struktura geometryczna powierzchni, badania mikrostruktury, naprężeń własnych. Nowe metody badań materiałów, ocena właściwości materiałów i warstw w warunkach dużych prędkości odkształcenia z wykorzystaniem nanosekundowych impulsów laserowych. Metody podwyższenia trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, obróbki erozyjne, obróbka laserowa, obróbki hybrydowe. Nowoczesne metody modyfikacji warstwy wierzchniej w szczególności technologie laserowe.

Informacje z Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej: REPO PW>>

SCIENTIFIC ACTIVITY

Surface layer of materials, methods of testing the condition of the surface layer: texture of the surface, testing microstructure, residual stresses. Assessment of the properties of materials and layers under conditions of high strain rates with the use of nanosecond laser pulses. Methods of increasing the durability and reliability of machines and devices: erosive machining, laser machining, hybrid machining. Modern methods of modification of the surface layer in particular laser technologies.