mgr inż. Rafał Nowicki

OBSZAR DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

Techniki wytwarzania, w szczególności obróbki elektroerozyjne EDM i WEDM. Modelowanie statystyczne parametrów obróbki elektroerozyjnej w aspekcie wydajności procesu, zużycia narzędzia oraz jakości wykończenia powierzchni. Analiza wpływu materiału elektrod na wskaźniki technologiczne procesów elektroerozyjnych. Hybrydowe obróbki erozyjne wspomagane drganiami ultradźwiękowymi. Badania stanu warstwy wierzchniej: analiza parametrów struktury geometrycznej powierzchni oraz badania mikrostrukturalne. Obsługa i programowanie wycinarek elektroerozyjnych i drążarek wgłębnych. Systemy eksperckie w procesach elektroerozyjnych – CT-Expert, SPS. Systemy komputerowego wspomagania projektowania i wywarzania CAD/CAM – NX, SolidWorks, Creo, PEPS, MasterCam, Catia. Technologie obróbki skrawaniem, opracowywanie procesów technologicznych i kosztorysów oraz analiza technologiczności wykonania części. Obsługa konwencjonalnych tokarek i frezarek oraz sterowanych numerycznie (CNC). Programowanie tokarek i frezarek CNC w języku G-code w sposób ręczny oraz z wykorzystaniem systemów CAD/CAM i cykli obróbkowych. Technologia wykonywania mikrootworów w trudnoobrabialnych materiałach na przebijarkach elektroerozyjnych. Przygotowywanie zgładów metalograficznych i ich obserwacje mikroskopowe. Technologie obróbek ściernych i wykończeniowych. Zainteresowania z zakresu obróbek erozyjnych: cięcie strugą wody (WaterJet), wiązką lasera oraz obróbki elektrochemiczne ECM.

SCIENTIFIC ACTIVITY

Manufacturing techniques, in particular EDM and WEDM processes. Statistical modeling of EDM parameters in terms of process efficiency, tool wear and surface finish quality. Analysis of the influence of electrode material on technological indicators of electroerosion processes. Hybrid erosive machining assisted by ultrasonic vibrations. Examination of the condition of the surface layer: analysis of the surface texture parameters and microstructure examinations. Operation and programming of EDM and WEDM machines. Expert systems in EDM processes - CT-Expert, SPS. Computer aided design and manufacturing (CAD / CAM systems) - NX, SolidWorks, Creo, PEPS, MasterCam, Catia. Machining technologies, development of technological processes and cost estimates as well as analysis of the technological performance of parts. Operation of conventional lathes and milling machines as well as numerically controlled (CNC) machines. Programming CNC lathes and milling machines in G-code manually and using CAD / CAM systems and machining cycles. Technology of making micro-holes in difficult-to-machine materials on EDM punches machine. Preparation of metallographic samples and their microscopic observations. Abrasive and finishing technologies. Interests in the field of erosive machining: water jet cutting (WaterJet), laser beam and electrochemical machining (ECM).