PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH / THESIS PROPOSALS / 2023-24

 Wg Promotorów:

 - Wojciech Presz, dr hab. inż., prof. uczelni »

 Jacek Goliński, dr inż. »

 Cyprian Suchocki, dr inż. »

 Anna Dziubińska, dr inż. »

 Cezary Jasiński, dr inż. »

   

   

  

  

  

 

 

Wszystke tematy:

 
 
 
Promotor
Kierunek studiów  
 
 
Temat pracy
 
 
 
Opis pracy
Rodzaj pracy Informacje dodatkowe
dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni MiBM
 
ZiIP  (specjalność Systemy CAD/CAM) 
Ultradzwiękowe orbitalne mikrokształtowanie aluminium UFG Wprowadzenie. Ultradźwiękowe orbitalne mikroksztłtowanie jest pierwszym zaprezentowanym tego typu procesem na świecie. Praca inżynierska  jest elementem rozwinięciem analizy tego procesu i zastosowaniem go do materiałów UFG wyprodukowanych za pomocą unikalnych urzadzeń zaprojektowanych w ZOPiO..  Materiały ufg, z racji ziarnistości poniżej 1um są szczególnie predysponowane do zastosowania w mikro-wyrobach, co jest zgodnie z teorią podobieństwa. Zachodzi tu pewnego rodzaju proporcjonalność wielkości ziarna zastosowanego materiału do wielkości wyrobu.     Realizacja.  Przy realizacji pracy wykorzystywane będzie oprogramowanie : SolidWorks, Mark, i Simufact. W sterowaniu stanowiskiem wykorzystywany jest LabView, oprogramowanie maszyny wytrzymałościowej, oprogramowanie czujników siły i przemieszczenia oraz oprogramowanie czujnika drgań ultradźwiękowych. W pracy przewiduje się: 1. wykonanie mikro-próbek z materiału ufg metodą mikrowykrawania z blachy ufg, 2. przeprowadzenie prób wsępnych procesu ultradzwiękowego orbitalne mikrokształtowania aluminium UFG. 3. dokumentcję fotograficzną i SEM uzyskanych wyrobów, 4. analizę uzyskanych wyników. Praca dyplomowa inżynierska
(I st. Studiów)
Możliwość kontynuacji tematyki pracy jako pracy magisterskiej. W takim wypadku w trakcie realizacji pracy przewiduje się powstanie publikacji w recenowanym czasopiśmie. Ta mozliwość jest szczególnie istotna w wypadku Studentów planujących dalsze ksztalcenie w celu uzyskania pHd. Posiadanie publikacji uzyskanej w trakcie realizacji dyplomu jest też istotnym elementem przy zatrudnieniu w międzynarodowych korporacjach 
dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni MiBM
 
ZiIP  (specjalność Systemy CAD/CAM) 
Ultradźwiękowe mikro-wyciskanie alumimnium ufg bezpośrednio z blachy Wprowadzenie. Drgania narzędzi oddziałują pozytywnie na realizację procesów plastycznego kształtowania poprzez zmniejszanie negatywnych skutków zjawisk kontaktowch takich jak tacie i jego ostra forma jaką jest zacieranie. Jednak wprowadzenie w drgania dużych mas wymaga duzej energii i jest w związku z tym bardzo ograniczone i w większości wypadków ekonomicznie nieopłacalne. Zastosowanie drgań, w szczególności drgań ultradźwiękowych jest korzystne w odniesieniu do mikro-procesów, a więc procesów mikroobróbki plastycznej. Materiały UFG, z racji ziarnistości poniżej 1um są szczególnie predysponowane do zastosowania w mikro-wyrobach, co jest zgodnie z teorią podobieństwa. Zachodzi tu pewnego rodzaju proporcjonalność wielkości ziarna zastosowanego materiału do wielkości wyrobu. Wykorzystane zostaną materiały wytworzone metodą SPD we wspołpracy z Politechniką Śląską w Katowicach. Realizacja pracy. W pracy dyplomowej realizowana będzie koncepcja zastosowania dwóch częśtotliwości drgań ultradźwiekowch 20 i 40kHz w procesie mikrowyciskanie wspólbieżnego bezpośrednio z blachy z materiału ufg.  Tego typu procesy (bezpośrednio z blachy) są szczególnie precysponowane do zastosowania w produkcji masowej z wykorzystaniem tłoczników postępowych. Przy realizacji pracy wykorzystywane będzie oprogramowanie: SolidWorks, Mark, i Simufact. W sterowaniu stanowiskiem wykorzystywany jest LabView, oprogramowanie maszyny wytrzymałościowej, oprogramowanie czujników siły i przemieszczenia oraz oprogramowanie czujnika drgań ultradźwiękowych. W pracy przewiduje się: 1. przeprowadzenie procesów mikrowyciskania bezpośrednio z blachy z aluminium UFG, 2. modelowanie MES prowadzonych procesów z wykorzystaniem oprogramowania Mark i Simufact, 3. analizę uzyskanych wyników, w tym analizę obrazów oraz SEM uzyskanych próbek.    Praca dyplomowa inżynierska
(I st. Studiów)
Możliwość kontynuacji tematyki pracy jako pracy magisterskiej. W takim wypadku w trakcie realizacji pracy przewiduje się powstanie publikacji w recenowanym czasopiśmie. Ta mozliwość jest szczególnie istotna w wypadku Studentów planujących dalsze ksztalcenie w celu uzyskania pHd. Posiadanie publikacji uzyskanej w trakcie realizacji dyplomu jest też istotnym elementem przy zatrudnieniu w międzynarodowych korporacjach 
dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni Master's thesis
 
AiRPP
 
ZiIP
Ultrasonic orbital microforming of UFG aluminium Introduction. Ultrasonic orbital microforming is the first demonstrated process of its kind in the world. This master's thesis develops the analysis of this process and applies it to ufg materials, produced by the SPD method in cooperation with the Silesian University of Technology in Katowice.  UFG materials, by virtue of their granularity of less than 1um, are particularly predisposed to be used in micro-products, which is in accordance with similarity theory. There is a kind of proportionality between the grain size of the material used and the size of the product.                                       Implementation of the work. The work can be carried out by two Students working together (or one student), whose tasks will be separated.  The work will use the following software : SolidWorks, Mark, Simufact, LabView, testing machine software, force and displacement sensor software, and ultrasonic vibration sensor software used in controlling the experiment stand. The work includes: 1. fabrication of micro-samples of UFG material by the method of micro-blanking from UFG sheet, 2. setup of the stand for the implementation of the process using a 20kHz ultrasonic system, 3. setup of the stand for the implementation of the process using a 40kHz ultrasonic system. 4. analysis of the obtained micro-products including metallographic analysis and FEM modeling, 5. participation in writing, peer-reviewed publication. Praca dyplomowa magisterska
(II st. Studiów)
 It is envisaged to apply for a scientific project and, consequently, the possibility of receiving a salary. In the course of the work it is expected that a publication in a peer-reviewed journal will be produced. This possibility is particularly important in the case of Students planning further training to obtain a pHd. Having a publication obtained during the completion of the degree is also an important element for employment in multinational corporations.
dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni Master's thesis
 
AiRPP
 
ZiIP
Ultrasonic assisted forward miro-extrusion direct from strip of UFG aluminium Introduction. Tool vibration has a positive effect on the implementation of plastic forming processes by reducing the negative effects of contact phenomena such as tackification and its acute form of obliteration. However, the introduction of large masses into vibration requires a lot of energy and is therefore very limited and, in most cases, economically unviable. The use of vibration, particularly ultrasonic vibration, is advantageous for micro-processes, that is, microforming processes. UFG materials produced by the SPD method in cooperation with the Silesian University of Technology in Katowice will be used. UFG materials, by virtue of their granularity of less than 1um, are particularly predisposed for use in micro-processing, which is in accordance with similarity theory. There is a kind of proportionality between the grain size of the material used and the size of the product.  Implementation of the work. In the thesis, the concept of using two frequencies of ultrasonic vibrations 20 and 40kHz in the process of forward microextrusion directly from a sheet of UFG material will be realized.  This type of process (directly from sheet metal) is particularly precipitated for use in mass production using progressive dies. The work can be carried out by two Students (or one Student) working together, whose tasks will be separated. SolidWorks, Mark, and Simufact software will be used in the execution of the work. LabView, testing machine software, force and displacement sensor software, and ultrasonic vibration sensor software will be used in controlling the experimental stand.   The work includes: 1. to design, using SolidWorks software, cassette tools for the implementation of the process with the possibility of recording images during the process, 2. to set up a stand for the implementation of the process using a 20kHz ultrasonic system, 3. to set up a stand for the implementation of the process using a 40kHz ultrasonic system, 4. to carry out micro exrusion processes directly from UFG aluminum sheet In the further part of the work, the analysis of the obtained results is envisaged, including the analysis using camera images and metallographic analysis. FEM modeling of the conducted processes using Mark and Simufact software is also planned.  In the final phase, participation in the writing, peer-reviewed publication is anticipated.   Praca dyplomowa magisterska
(II st. Studiów)
 It is envisaged to apply for a scientific project and, consequently, the possibility of receiving a salary. In the course of the work it is expected that a publication in a peer-reviewed journal will be produced. This possibility is particularly important in the case of Students planning further training to obtain a pHd. Having a publication obtained during the completion of the degree is also an important element for employment in multinational corporations.
           
           
dr inż.
Jacek Goliński
AiRPP Analiza i modyfikacja układu grzania pieca oporowego. Analiza i modyfikacja układu grzania pieca oporowego. Praca dyplomowa inżynierska
(I st. Studiów)
 
dr inż.
Jacek Goliński
MiBM Projekt układu do zwalniana bijaka młota spadowego W ramach pracy należy wykonać projekt mechanizmu do zwalniania oraz chwytania bijaka młota spadowego. Mechanizm ma być przystosowany do samoczynnego chwytania bijaka młota spadowego po wykonaniu uderzania w materiał. Praca dyplomowa inżynierska
(I st. Studiów)
 
           
           
dr inż. Cyprian Suchocki AiRPP Opracowanie procedury identyfikacji parametrów wybranego modelu konstytutywnego opisującego niesprężyste własności materiału W ramach pracy należy opracować procedurę identyfikacji parametrów wybranego modelu materiałowego. Na podstawie równań opisujących zależność naprężenie-odkształcenie dla wybranego procesu, np. jednoosiowego rozciągania należy opracować skrypt w programie Scilab, który będzie wyznaczał parametry materiałowe metodą najmniejszej sumy kwadratów.  Praca przejściowa  
dr inż. Cyprian Suchocki AiRPP Opracowanie procedury identyfikacji parametrów wybranego modelu konstytutywnego opisującego niesprężyste własności materiału W ramach pracy należy opracować procedurę identyfikacji parametrów wybranego modelu materiałowego. Na podstawie równań opisujących zależność naprężenie-odkształcenie dla wybranego procesu, np. jednoosiowego rozciągania należy opracować skrypt w programie Scilab, który będzie wyznaczał parametry materiałowe metodą najmniejszej sumy kwadratów.  Praca dyplomowa inżynierska
(I st. Studiów)
 
dr inż. Cyprian Suchocki MiBM Opracowanie procedury identyfikacji parametrów wybranego modelu konstytutywnego opisującego niesprężyste własności materiału W ramach pracy należy opracować procedurę identyfikacji parametrów wybranego modelu materiałowego. Na podstawie równań opisujących zależność naprężenie-odkształcenie dla wybranego procesu, np. jednoosiowego rozciągania należy opracować skrypt w programie Scilab, który będzie wyznaczał parametry materiałowe metodą najmniejszej sumy kwadratów.  Praca dyplomowa inżynierska
(I st. Studiów)
lub
Praca przejściowa
 
dr inż. Cyprian Suchocki MiBM Symulacja numeryczna MES wybranego procesu technologicznego obróbki plastyczne   Praca dyplomowa inżynierska
(I st. Studiów)
lub
Praca przejściowa
 
dr inż. Cyprian Suchocki Master's thesis
 
ZiIP
thesis or transition work Finite element simulation of a selected metal forming process Praca dyplomowa magisterska
(II st. Studiów)
 
dr inż. Cyprian Suchocki Master's thesis
 
ZiIP
transition work Finite element simulation of a selected metal forming process Praca dyplomowa magisterska
(II st. Studiów)
 
dr inż. Cyprian Suchocki Master's thesis
 
MiBM
Finite element simulation of a selected metal forming process   Praca dyplomowa magisterska
(II st. Studiów)
 
dr inż. Cyprian Suchocki Master's thesis
 
MiBM
Development of material parameter identification procedure for a selected constitutive model   Praca dyplomowa magisterska
(II st. Studiów)
 
dr inż. Cyprian Suchocki Master's thesis
 
ZiIP
Finite element simulation of a selected metal forming process   Praca dyplomowa magisterska
(II st. Studiów)
 
           
           
dr inż. Anna Dziubińska MiBM/ZiIP Badanie wpływu parametrów obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i twardość odlewanego stopu magnezu AZ31. Praca realizowana w ramach projektu badawczego ForMag, którego celem jest opracowanie nowej, efektywnej technologii kształtowania plastycznego kół ze stopów magnezu dla pojazdów lekkich z przedkuwek odlewanych do form metalowych. Rosnące zainteresowanie przemysłowe wykorzystaniem stopów magnezu w budowie pojazdów kołowych wynika z ich niskiej gęstości i dobrych właściwości mechanicznych. Materiałem wybranym do badań eksperymentalnych jest stop magnezu AZ31, który jest wykorzystywany do produkcji kół magnezowych w nowoczesnych lekkich pojazdach transportowych. Niektóre z jego zastosowań obejmują koła do samochodów wyścigowych, motocykli, rowerów, wózków itp. W ramach pracy będą przeprowadzone badania eksperymentalne wpływu temperatury kucia na mikrostrukturę i twardość odlewanego stopu magnezu AZ31.Eksperymentalne badania odkształcalności odlewanego stopu magnezu AZ31 w warunkach kształtowania na gorąco będą przeprowadzone metodą ściskania w trzech temperaturach (350 C, 400 C i 450 C) i dla dwóch wartości odkształcenia (0,7; 1,1). Po procesie kucia zostaną wykonane badania mikrostruktury i twardości stopu magnezu AZ31. Wyniki eksperymentu posłużą do określenia najbardziej optymalnego zakresu temperatury kucia dla odlewanego stopu magnezu AZ31 w odniesieniu do jego mikrostruktury.  Praca przejściowa lub praca dyplomowa Kontakt: anna.dziubinska@pw.edu.pl
dr inż. Anna Dziubińska MiBM/ZiIP Analiza numeryczna nowego procesu kształtowania odkuwki koła wózka inwalidzkiego ze stopu magnezu AZ91. Praca realizowana w ramach projektu badawczego ForMag, którego celem jest opracowanie nowej, efektywnej technologii kształtowania plastycznego kół ze stopów magnezu dla pojazdów lekkich z przedkuwek odlewanych do form metalowych. W ramach pracy będzie opracowana nowa technologia kształtowania koła wózka inwalidzkiego ze stopu magnezu AZ91. Nowy proces kształtowania odkuwek kół będzie realizowany metodą kucia matrycowego na prasie hydraulicznej. Do nowego procesu zostaną zaprojektowane dwie geometrie przedkuwek odlewanych o różnym stopniu przekucia. Symulacje numeryczne nowego procesu zostaną wykonane metodą elementów skończonych przy użyciu oprogramowania do symulacji obróbki plastycznej metali. Na podstawie wyników symulacji zostaną pozyskane istotne informacje o nowym procesie i produkcie, w tym rozkład naprężeń, odkształceń, temperatur, kryterium pękania i parametry energetyczne nowego procesu. Na podstawie uzyskanych wyników numerycznych zostanie zweryfikowana zasadność opracowanej technologii do wytwarzania tego typu wyrobów.  Praca przejściowa lub praca dyplomowa Kontakt: anna.dziubinska@pw.edu.pl
           
           
dr inż. Cezary Jasiński AiRPP Sterowania precyzyjnym stolikiem krzyżowym W ramach pracy należy uruchomić sterowanie precyzyjnym stolikiem krzyżowym z poziomu mikrokomputera Raspberry Pi Praca przejściowa  
dr inż. Cezary Jasiński AiRPP Sterowanie układem do przyrostowego mikrokształtowania W ramach pracy należy przygotować aplikację przeznaczoną do sterowania precyzyjnym stolikiem krzyżowym. Sterowanie powinno uwzględniać wymagania, jakie stawia proces przyrostowego mikrokształtowania. Sterowanie może zostać przygotowane w oparciu o mikrokomputer Raspberry Pi lub komputer PC. Praca dyplomowa inżynierska  
dr inż. Cezary Jasiński MiBM Projekt układu do przyrostowego mikrokształtowania W ramach pracy należy wykonać projekt kompletnego stanowiska do przyrostowego mikrokształtowania wspomaganego ultradźwiękami. Podstawowe elementy dostępne w laboratorium, ktróre mają wchodzić w skład stanowiska to: przyrząd do kształtowania ultradźwiękowego, precyzyjny stolik krzyżowy, narzędzia do mikrokształtowania. Praca dyplomowa inżynierska  
dr inż. Cezary Jasiński AiRPP ZiIP MiBM Analiza procesu mikrokształtowania przyrostowego W pierwszej części pracy należy opracować proces mikrokształtowania przyrostowego w oparciu o udostępnione oprzyrządowanie. Druga część polega na analizie przeprowadzonych prób przyrostowego mikrokształtowania. Praca dyplomowa magisterska Możliwość realizacji pracy uzależniona od uruchomienia stanowiska badawczego