Studia od Lutego'2020 - wykaz dokumentów

Na Wydziale Inżynierii Produkcji PW od Lutego'2020 r. możesz rozpocząć naukę na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich dziennych).

WYKAZ DOKUMENTÓW

.

*ABY ZOSTAĆ STUDENTEM WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NALEŻY W PIERWSZYM ETAPIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/[Przeczytaj informacje dotyczące Zasad przyjęć na studia II stopnia 2019/2020 Stacjonarne>>]. Zapisy na studia II stopnia stacjonarne będą trwały od dnia 8 stycznia 2020 r. do dnia 10 lutego 2020 r.

.

* NASTĘPNIE ZŁÓŻ DOKUMENTY W TERMINIE TRWANIA REKRUTACJI:

- Weź ze sobą dokument tożsamości (do wglądu),

-  Ksero dyplomu inżyniera (weź ze sobą oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ewentualnie ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

-  2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  Poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

- Oświadczenie - informacja o ukończonym kierunku (w przypadku kandydowania na kilka kierunków informację podajemy w każdym komplecie dokumentów)

(wzór oświadczenia do pobrania),

-  Życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne - nie dotyczy studentów WIP PW.

-  Suplement - nie dotyczy studentów WIP PW.

- Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (prosimy o wpisanie minimum 2 opcji) oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności. Lista specjalności – Sprawdź>>

(Deklaracja wyboru specjalności MiBM);

(Deklaracja wyboru specjalności ZiIP).

- Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, zobowiązani są uzyskać tytuł inżyniera do dnia 31.01.2020 r.

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji). Pisemną rezygnację składa się przed rozpoczęciem semestru Letniego 2019/2020 w Dziale Ewidencji Studentów PW (w Gmachu Głównym, Pl. Politechniki 1, pok. 114).

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały jeszcze dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (Załącznik - Warunkowe przyjęcie) o dostarczeniu dyplomu.

.

Więcej informacji: - Szczegółowe zasady przyjęć PW »

*******************************

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Rekrutacja na studia prowadzone przez WIP PW obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. ROZMOWY KWALIFIKACYJNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 12 lutego 2020 r. w sali 129NT. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się od godziny 10.00 i będą realizowane poprzez zapraszanie w porządku alfabetycznym każdego z kandydatów na krótka rozmowę z komisją powołaną osobno dla każdego kierunku studiów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziecie Państwo mogli zaprezentować się  w obszarze dotyczącym wiedzy technicznej, przedstawić osiągnięcia na studiach pierwszego stopnia oraz opowiedzieć o dalszych planach związanych ze studiowaniem na wybranym przez siebie kierunku. Rozmowa zostanie oceniona w skali 0-10. Komisja wskaże również ewentualne różnice programowe do uzupełnienia podczas realizacji studiów drugiego stopnia.

- Na WIP PW nie wymaga się certyfikatu znajomości języka angielskiego.

- Specjalności w ramach poszczególnych kierunków studiów zostaną uruchomione pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby zgłoszonych kandydatów, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną. Taka informacja zostanie podana do wiadomości w następnych dniach po rozmowie kwalifikacyjnej.

- Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najwcześniej w dn. 12 LUTEGO 2020 r.

- Studenci WIP PW zmieniający kierunek studiów i studenci innych wydziałów PW oraz studenci innych uczelni, po pozytywnej kwalifikacji otrzymają wykaz przedmiotów do zaliczenia jako różnice programowe. Indywidualny wykaz różnic programowych będzie dostępny najwcześniej w dn. 15.02.2020 r.  Wykaz będzie do odebrania podczas podpisywania wymaganych dokumentów na początku semestru Letniego 2019/2020. Dokumenty te będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie Państwo zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły) oraz zaświadczenie lekarskie (wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów - skierowania na badania są wydane przy składaniu dokumentów na studia - Przeczytaj»). Legitymacja zostanie wydrukowana po dokonaniu wpłaty 22 zł na indywidualne konto w systemie USOS. 

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci (strona PW >>). Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

- Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji (studia I stopnia), którzy ze względu na udział w rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od Lutego 2020 r. muszą przystąpić do obrony do dn. 31.01.2020 r. - powinni najpóźniej do dn. 10.01.2020r. zgłosić w dziekanacie zamiar rozliczenia dokumentów do obrony (rozliczenie indeksu, przygotowanie suplementu itp.). UWAGA! Zgłoszenie się do obrony uniemożliwia przedłużenie studiów (tj. brak rejestracji na kolejny semestr oraz brak możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej).

*******************************

NA REJESTRACJĘ INTERNETOWĄ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 8 STYCZNIA 2020 R. DO 10 LUTEGO 2020 R. NIE PRZEGAP TERMINÓW! Szczegółowy terminarz >>

*******************************

 *ABY ZOSTAĆ STUDENTEM Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej NALEŻY W PIERWSZYM ETAPIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

* ZAREJESTROWANI W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM KANDYDACI, PO UPRZEDNIM DOKONANIU OPŁATY REKRUTACYJNEJ DOSTARCZAJĄ WYMAGANE DOKUMENTY DO DZIEKANATU WIP PW.

* JAKIE KIERUNKI STUDIÓW: OFERTA LUTY'2020 >>

* WYMAGANE DOKUMENTY: WIP-Dokumenty-stacjonarne II stopnia >>

* GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY: Miejsce składania >> 

.

* Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia PRZECZYTAJ NA STRONIE PW >>

* Szczegółowe zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia PRZECZYTAJ NA STRONIE PW >>

*******************************

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

.

*******************************

English version

.

Studies at WUT

.

Faculty of Production Engineering offers the following programmes in English at graduate level:

- Global Production Engineering and Management

Citizens of foreign countries applying for studies in English at Warsaw University of Technology on the same conditions as citizens of Poland must register at http://www.zapisy.pw.edu.pl and select a desired programme of studies. Next, an application fee of the amount given must be paid into an individually given bank account, which will be accompanied by the confirmation of registration.

As soon as the application fee is entered into the bank system, the applicant gets the confirmation of payment on its own page in the registration portal and obtains the official status of a study candidate.

List of documents required during application:

  For M.Sc. level:

  • the higher education diploma (at least undergraduate) submitted together with two important requirements:
  • Legalization or apostille depending on country in which the document was issued,
  • Eligibility statement saying that document allows to continue education on appropriate (M.Sc.) level;  
  • photocopy of diploma supplement (with its original available upon request) or official transcript of grades;
  • photocopy of International Baccalaureate diploma (IB) or secondary-school leaving examination certificate or other document obtained abroad considered to be equivalent to respective Polish maturity certificate;
  • the copy of passport pages with three required elements: personal information, photo and signature;
  • document certifying the right for applying for study programme according to rules applicable to Polish nationals;
  • document that certifies the candidate's possession of health insurance or casualty insurance for the period of studying in Poland, or photocopy of the European Health Insurance Card, or a declaration of taking out the insurance in the National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia) immediately upon start of first semester;
  • four photographs (35mm x 45 mm) taken according to the guidelines for issuing identity cards.

.

All documents of students from the European Union must be translated into Polish