Procedury dyplomowania, dokumenty

NAJBLIŻSZE TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH: 21 - 25.02.2022

WARUNKI:

Osoby, które zamierzają podejść do egzaminu dyplomowego w wyżej wymienionym terminie powinny:
- do 01.02.2022 zgłosić do Dziekanatu prośbę o przygotowanie dokumentów do obrony (mailowo lub telefonicznie). Warunkiem zapisania do przygotowania do obrony jest posiadanie WSZYSTKICH OCEN oraz wpisanych tematów pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim w systemie USOS
- do 07.02.2022 złożyć do urny komplet dokumentów do obrony zgodnie z procedurą dyplomowania umieszczoną na usosweb (szczegóły podano niżej)

 • Aktualny formularz rejestracji pracy dyplomowej lub przejściowej (zgodny z Zarządzeniem Dziekana)

  

 • Harmonogram obron prac dyplomowych w 2021r.

   

 • Wykaz pracowników upoważnionych przez Radę Wydziału do prowadzenie prac dyplomowych w roku akademickim 2021/22 (obowiązuje do czasu publikacji nowego dokumentu):

   

Wykaz nauczycieli akademickich upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych

  

 • Procedura obrony zdalnej oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są po zalogowaniu się na USOS Web w zakładce "Aktualności"

  

 • Studentów rozpoczynających studia po 1 października 2019 r.  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu/suplementu:
wniosek (.pdf)

  

Procedura dyplomowania – obowiązuje od 01.01.2022 (tylko dla obron w trybie stacjonarnym)

 

1. W terminie nie później niż 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami obron (Zarządzenie Nr4/2021 Dziekana WIP PW z dn. 10.03.2021, §3) Student zgłasza prośbę do dziekanatu o przygotowanie dokumentów do obrony.

2. Na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony Student składa komplet dokumentów do obrony (oryginały) zgodnie z wykazem poniżej:

 • dokument potwierdzający złożenie pracy z podpisem kierującego pracą,
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej z tematem w języku polskim i angielskim z podpisem kierującego pracą,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim z podpisem kierującego pracą, każde na minimum stronę (marginesy standardowe, odstępy pojedyncze, czcionka 12).Jeżeli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski (tj. francuski, hiszpański, rosyjski lub niemiecki), składa dodatkowo temat oraz streszczenie pracy w tym języku,
 • raport z systemu antyplagiatowego JSA.

3. Po dostarczeniu dokumentów Dziekanat weryfikuje program studiów Dyplomanta i generuje suplement.

4. Po wygenerowaniu suplementu, Student otrzyma powiadomienie (na adres mailowy w domenie pw) o udostępnieniu suplementu w USOSweb.

5. Student weryfikuje projekt suplementu do dyplomu (brak numeru albumu nie jest błędem) oraz deklaruje liczbę odpisów dyplomu i odpisów suplementu, które chciałby otrzymać, według instrukcji: USOSweb -- dla studentów -- suplementy.
6. Student wnosi opłatę za dodatkowy dyplom lub suplement zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wpłaty na indywidualne konto Studenta należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Usosweb.

7. Po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności Student kontaktuje się z Instytutem w celu wyznaczenia terminu obrony zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Dziekana WIP PW z dnia 10.03.2021. Następnie Instytut przekazuje listę z terminami obron do Dziekanatu.
8. Po obronie, dokumenty są weryfikowane w dziekanacie i akceptowane przez Dziekana.

9. Po zaakceptowaniu dokumenty są przesyłane do Działu Ewidencji Studentów i generowana jest Elektroniczna karta obiegowa.

10. Absolwent otrzyma powiadomienie na adres mailowy w domenie pw o wygenerowaniu karty obiegowej (po zalogowaniu USOSweb – dla wszystkich – obiegówki). Należy uzupełnić punkt dotyczący Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW.

Jeśli pełnili Państwo funkcję przewodniczącego lub członka Wydziałowej Rady Samorządu, Komisji Samorządu Studentów, członka Rady Wydziału, delegata do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, senatora Politechniki Warszawskiej lub członka Senackiej Komisji, to mogą Państwo to zgłosić do dziekanatu do wpisania do suplementu po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających tę działalność.

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej należy oprawić zgodnie z zarządzeniem Rektora. Do celów archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej, studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego bezpłatnie pobierają jedną okładkę w punkcie Xero w Gmachu Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85. Koszty usługi oprawienia pracy dyplomowej ponosi student. Procedura drukowania pracy obowiązuje do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Po tym okresie prace dyplomowe będą procedowane według Zarządzenia nr 107/2021 Rektora PW z dnia 09.11.2021r. 

 

Dokumenty do pobrania:

   

Diploma procedure - from 01/01/2022, traditional defense

1. Not later than 1 month before the scheduled dates of defense (Order No. 4/2021 of the Dean of the Faculty of Production Engineering of Warsaw University of Technology of 10/03/2021, §3), the student submits a request to the dean's office to prepare documents for defense.

2. Two weeks before the planned date of defense, the Student submitsthe original documents for the diploma examination as listed below:

 • a document confirming the submission of the thesis with the signature of the thesis supervisor,
 • an application for admission to the diploma examination,
 • a photocopy of the title page of the diploma thesis with the topic in Polish and English with the signature of the thesis supervisor ((please check the correctness of the topics with the USOS system!)),
 • an abstracts in Polish and English with the signature of the supervisor, each at a minimum of one page (standard margins, single spaces, font 12). If the student applies for a copy of the diploma translated into a language other than English (i.e. French, Spanish, Russian or German), he / she shall additionally submit the subject and a summary of the thesis in this language.
 • report from the JSA anti-plagiarism system.

3. After delivering the documents, the Dean's Office verifies the graduate's study program and generates a supplement.

4. After generating the supplement, the Student will receive a notification (to the e-mail address in the pw domain) that the supplement is available in the USOSweb.

5. The student verifies the draft of the diploma supplement (the lack of the album number is not an error) and declares the number of copies of the diploma and copies of the supplement that he would like to receive, according to the instructions: USOSweb - for students - supplements

6. The student pays a fee for an additional diploma or supplement in accordance with the submitted application. Payments to the individual Student's account should be made immediately after placing the order on Usosweb

7. After completing the above-mentioned formalities, the Student contacts the Institute to set the date of defense in accordance with the Regulation No. 4/2021 of the Dean of WIP PW of 10/03/2021. Then the Institute submits the list with the dates of defense to the Dean's Office.

8. After the defense, the documents are verified at the Dean's Office and accepted by the Dean

9. After approval, the documents are sent to the Student Registration Department and an Electronic Clearance Card is generated.

10. The graduate will receive a notification to the e-mail address in the PW domain about the generation of a Clearance card (after logging in to USOSweb - for all - Clearance cards). The point concerning the Career Monitoring of WUT Graduates should be completed

If you were the chairman or member of the Faculty Council of the Self-Government, the Student Self-Government Committee, a member of the Faculty Council, a delegate to the Students' Parliament of the Warsaw University of Technology, a senator of the Warsaw University of Technology, or a member of the Senate Committee, you can report it to the Dean's office to be included in the supplement after providing the relevant supporting documents this activity.

One copy of the diploma thesis should be framed in accordance with the Rector's order. For the purpose of archiving diploma theses at the Warsaw University of Technology, students of the Faculty of Mechanical Engineering collect one cover free of charge at the Xero point in the New Technology Building, ul. Narbutta 85. The cost of framing the diploma thesis is borne by the student. The procedure for printing the thesis is valid until the end of the winter semester of the academic year 2021/2022. After this period, the diploma theses will be processed in accordance with Regulation No. 107/2021 of the Rector of the Warsaw University of Technology of November 9, 2021.

Documents for downloading:

declaration (.doc)

  

KARTY OBIEGOWE 

Studenci, którzy zdali egzamin dyplomowy po 1 stycznia 2021 roku będą mieli automatycznie wygenerowane karty obiegowe w USOS. Karty te wypełnią poszczególne Jednostki bez udziału studenta.
Studenci, którzy bronili się przed 1 stycznia 2021 roku proszeni są o wysłanie na Dziekanat WMT dziekanat.wip@pw.edu.pl maila z prośbą o wygenerowanie karty.

stronę zaktualizowano: 05-07-2021