Procedury dyplomowania, dokumenty

 • Formularz rejestracji pracy dyplomowej lub przejściowej

   

 • Harmonogram obron prac dyplomowych w 2021r.

   

 • Wykaz pracowników upoważnionych przez Radę Wydziału do prowadzenie prac dyplomowych w roku akademickim 2020/21:
GPEM tutors (.pdf)

      

 • Procedura obrony zdalnej oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są po zalogowaniu się na USOS Web w zakładce "Aktualności"

  

 • Studentów rozpoczynających studia po 1 października 2019 r.  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu/suplementu:
wniosek (.pdf)

  

 • Procedura obiegu dokumentów składanych przed egzaminem dyplomowym w dziekanacie:

    

1. Należy zgłosić osobiście NT pok. 116 lub email:dziekanat.wip@pw.edu.pl prośbę o przygotowanie dokumentów do obrony.

 2.  Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2015/2016 zobowiązani są dostarczyć indeks do dziekanatu. Przygotowanie dokumentów trwa około dwóch tygodni.

3.  Studenci, którzy brali udział w wymianie międzynarodowej  powinni dostarczyć kserokopię umowy potwierdzającej pobyt na uczelni zagranicznej.

 4. Z dziekanatu należy odebrać raport suplementu do dyplomu w celu potwierdzenia danych w nim zawartych.

 5. Uzyskać wpis promotora o przyjęciu pracy dyplomowej do obrony (wpis powinien znajdować się na następnej stronie po ostatnim zaliczonym semestrze) – dotyczy studentów z indeksami.

 6. W celu otrzymania dopuszczenia do egzaminu dyplomowego należy złożyć osobiście następujące dokumenty:

 • indeks z wpisem promotora o przyjęciu pracy dyplomowej do obrony – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2015/2016;
 • oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej  - dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016;
 • sprawdzony i podpisany raport suplementu;
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5; (te same wymagania jak do dowodu osobistego);
 • potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60zł na konto indywidualne w systemie USOS;
 • kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej podpisaną przez promotora (temat pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim);
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego;

formularz z aktualnymi danymi osobowymi (Pracownik Dziekanatu weryfikuje dane z dowodem osobistym);

 7. Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym należy odebrać dokumenty z Dziekanatu.

 8. Student przekazuje do Instytutu / Zakładu organizującego obronę pracy dyplomowej, otrzymane z Dziekanatu dokumenty do obrony oraz:

 • 1 oprawiony (zgodnie z zarządzeniem Rektora) egzemplarz pracy dyplomowej,
 • 2 egzemplarze pracy w formie elektronicznej (2 płyty CD),
 • min. 2 egzemplarze autoreferatu (strona tytułowa pracy oraz materiał prezentacji na egzaminie dyplomowym).

Nośniki elektroniczne, oprócz treści pracy dyplomowej, powinny zawierać zeskanowaną stronę tytułową pracy dyplomowej oraz powinny być opatrzone etykietami, na których należy zamieścić następujące dane:

 • nazwisko i imię studenta,
 • numer albumu studenta,
 • rodzaj pracy dyplomowej (np. inżynierska, magisterska),
 • tytuł pracy dyplomowej,
 • nazwę wydziału,
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową.

Jeśli praca dyplomowa wykonywana jest w innym Instytucie WIP niż Instytut macierzysty kierującego pracą, to wszystkie sprawy formalne oraz obrona pracy prowadzone są przez Instytut, w którym praca jest realizowana.

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej należy oprawić zgodnie z zarządzeniem Rektora. Do celów archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej, studenci Wydziału Inżynierii Produkcji bezpłatnie pobierają jedną okładkę w punkcie Xero w Gmachu Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85. Koszty usługi oprawienia pracy dyplomowej ponosi student.

Przed odbiorem dyplomu należy zgłosić się do dziekanatu z wydrukowaną kartą obiegową, którą po uzupełnieniu wszystkimi wymaganymi pieczęciami należy zwrócić wraz z legitymacją studencką w Dziale Ewidencji Studentów G.G. pok. 114, Pl. Politechniki 1, po otrzymaniu zawiadomienia, że dyplom jest gotowy do odbioru.

Dokumenty wymagane do odpisu dyplomu w języku obcym:

W celu otrzymania odpisu dyplomu w języku obcym należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie dokumentów w języku obcym,
 • zdjęcia  - jedna sztuka do każdego dyplomu,
 • dowód wniesienia opłaty za dyplom w języku obcym – 40 zł.  – opłata za jeden dyplom,
 • temat pracy dyplomowej w języku polskim i w języku angielskim – podpisane przez kierującego pracą,
 • streszczenie na minimum stronę (marginesy standardowe, odstępy pojedyncze, czcionka 12) w języku polskim i w języku angielskim – podpisane przez kierującego pracą.

Jeżeli student zgłasza chęć otrzymania dyplomu w innym języku niż język angielski  (do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski) zobowiązany jest również do złożenia tematu pracy dyplomowej i streszczenia w wybranym języku z podpisem kierującego pracą.

 KARTY OBIEGOWE 

Studenci, którzy zdali egzamin dyplomowy po 1 stycznia 2021 roku będą mieli automatycznie wygenerowane karty obiegowe w USOS. Karty te wypełnią poszczególne Jednostki bez udziału studenta.
Studenci, którzy bronili się przed 1 stycznia 2021 roku proszeni są o wysłanie na Dziekanat WIP dziekanat.wip@pw.edu.pl maila z prośbą o wygenerowanie karty.