Informacje dla kandydatów - studia od LUTEGO 2019 r.

Informacje dla kandydatów aplikujących na KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PROWADZONYCH NA WIP PW >>, rozpoczynające się od LUTEGO 2019 r.:

- Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych

- Mechanika i Budowa Maszyn

- Papiernictwo i Poligrafia

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

- Management and Production Engineering (studia w języku angielskim)

Ważna informacja dla studentów st. I stopnia na WIP PW

*******************************

? JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA ? – terminarz, miejsce składania dokumentów, WYKAZ DOKUMENTÓW

*ABY ZOSTAĆ STUDENTEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NALEŻY W PIERWSZYM ETAPIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/;

* NASTĘPNIE ZŁÓŻ DOKUMENTY W TERMINIE TRWANIA REKRUTACJI:

Studia stacjonarne II stopnia na WIP PW >>

Terminarz >>

Miejsce składania dokumentów na WIP PW >>

WYKAZ DOKUMENTÓW dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW >>

WYKAZ DOKUMENTÓW dla osób, które ukończyły studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej przed 01.10.2018, a także dla osób kończących INNE UCZELNIE >>

WIP-Dobry start >> 

WIP-Oferta >>

.

*******************************

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

.

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci (strona PW >>). Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

.

-  Na WIP PW nie wymaga się certyfikatu znajomości języka angielskiego.

.

- Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po dn. 10 lutego 2019 r.

.

- Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, ale nie uzyskali tytułu inżyniera do dnia 09.02.2019 mogą uczestniczyć w rekrutacji. Zobowiązani są złożyć dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie przed zakończeniem rekrutacji (do 09.02.2019) oraz uzyskać wymagany tytuł inżyniera do 15 lutego 2019 r.

.

- Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji (studia I stopnia), którzy ze względu na udział w rekrutacji na studia II stopnia, rozpoczynające się od lutego 2019 r., muszą przystąpić do obrony najpóźniej w pierwszej połowie lutego powinni:
- najpóźniej do 15 stycznia 2019r. zgłosić w dziekanacie zamiar rozliczenia dokumentów do obrony (rozliczenie indeksu, przygotowanie suplementu itp.),
- najpóźniej do 15 stycznia 2019r. uzgodnić z promotorem wstępny termin planowanej obrony (nie musi to być konkretna data, wystarczy tylko informacja, że obrona odbędzie się do dn. 15 lutego 2019r. Należy upewnić się, czy zostaliście Państwo umieszczeni w wykazie przygotowywanym przez instytut dyplomujący - brak na tej liście UNIEMOŻLIWIA przystąpienie do obrony w wyżej wymienionym terminie).
- UWAGA! Złożenie dokumentów do rozliczenia i zgłoszenie się do obrony uniemożliwia przedłużenie studiów (tj. brak rejestracji na kolejny semestr, brak możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej).

.

- Studenci WIP PW zmieniający kierunek studiów i studenci innych wydziałów PW oraz studenci innych uczelni, po pozytywnej kwalifikacji otrzymają wykaz przedmiotów do zaliczenia jako różnice programowe.

.

- Po przyjęciu na studia będziecie Państwo zobligowani do podpisania umowy z uczelnią. Umowy będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). O dokładnym terminie podpisywania dokumentów zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej. Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS) oraz zaświadczenie lekarskie. Przy podpisywaniu dokumentów otrzymacie również informację o różnicach programowych (tylko dla osób z PW zmieniających kierunek studiów i z innych uczelni).

.

- NA REJESTRACJĘ INTERNETOWĄ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 9 STYCZNIA 2019 R. DO 4 LUTEGO 2019 R. NIE PRZEGAP TERMINÓW!

.

*******************************

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

.

Więcej informacji na stronie WIP-Dobry start i stronie WIP-Oferta i na stronie PW.

.

*******************************

English version

.

Studies at WUT

Faculty of Production Engineering offers the following programmes in English at graduate level:

- Global Production Engineering and Management

.

Citizens of foreign countries applying for studies in English at Warsaw University of Technology on the same conditions as citizens of Poland must register at http://www.zapisy.pw.edu.pl and select a desired programme of studies. Next, an application fee of the amount given must be paid into an individually given bank account, which will be accompanied by the confirmation of registration.

As soon as the application fee is entered into the bank system, the applicant gets the confirmation of payment on its own page in the registration portal and obtains the official status of a study candidate.

.

List of documents required during application:

  For M.Sc. level:

  • the higher education diploma (at least undergraduate) submitted together with two important requirements:
  • Legalization or apostille depending on country in which the document was issued,
  • Eligibility statement saying that document allows to continue education on appropriate (M.Sc.) level;  
  • photocopy of diploma supplement (with its original available upon request) or official transcript of grades;
  • photocopy of International Baccalaureate diploma (IB) or secondary-school leaving examination certificate or other document obtained abroad considered to be equivalent to respective Polish maturity certificate;
  • the copy of passport pages with three required elements: personal information, photo and signature;
  • document certifying the right for applying for study programme according to rules applicable to Polish nationals;
  • document that certifies the candidate's possession of health insurance or casualty insurance for the period of studying in Poland, or photocopy of the European Health Insurance Card, or a declaration of taking out the insurance in the National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia) immediately upon start of first semester;
  • four photographs (35mm x 45 mm) taken according to the guidelines for issuing identity cards.

.

All documents of students from the European Union must be translated into Polish