Polityka Jakości Kształcenia WMT

Polityka jakości kształcenia WMT wynika ze Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.

 
Stan docelowy, do którego dążymy w obszarze kształcenia
(cele strategiczne i operacyjne, działania)

K1: Kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

K2: Nowoczesne metody nauczania

K3: Efektywne mechanizmy projakościowe w dydaktyce

Dla właściwej realizacji wymienionych celów i działań oraz spełnienia wymagań interesariuszy (trzech stron), za niezbędne uznaje się utrzymanie i rozwój Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK).

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW jest zgodny z wymaganiami Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz z podstawowymi zasadami zarządzania jakością, takimi jak:

 • Orientacja na studentów i innych interesariuszy;
 • Przywództwo kierownictwa Uczelni w realizacji ustanowionych zasad;
 • Zaangażowanie całej kadry zarówno dydaktycznej, jak i administracyjnej;
 • Podejście procesowe do realizowanych usług i zadań;
 • Ciągłe doskonalenie wszystkich istotnych realizowanych procesów;
 • Opieranie się na faktach i konkretnych efektach działań;
 • Staranny dobór partnerów do współpracy.  

Dokumentację dotyczącą WSZJK prowadzi i gromadzi Pełnomocnik Dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia w okresie swojej kadencji.

Zadania Pełnomocnika:

 • Zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji i wszelkich innych danych dotyczących działań w zakresie jakości kształcenia na wydziale, wewnątrz Uczelni oraz w kraju. Dotyczy to także danych o akredytacji kierunków kształcenia;
 • Uczestniczenie w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia;
 • Organizowanie i koordynacja działań prowadzących do akredytacji państwowej i środowiskowej kierunków studiów realizowanych na wydziale (w tym pomoc w przygotowaniu raportu samooceny jednostki);
 • Kierowanie pracami powołanych na wydziale grup zadaniowych związanych z jakością kształcenia;
 • Przygotowanie planu działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w okresie do następnej oceny;
 • Prowadzenie bieżącej kontroli realizacji zaakceptowanego planu zapewniania jakości kształcenia;
 • Sporządzanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na wydziale, prezentację raportu na posiedzeniu Rady Wydziału;
 • Przekazanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na wydziale dla Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia;
 • Koordynacja i kontrola prawidłowości realizacji procesu oceny zajęć dydaktycznych;
 • Koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych.

 

Pełnomocnik Dziekana MT ds. zapewnienia jakości kształcenia:
dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
Kontakt: jolanta.gebska@pw.edu.pl
 

.

K1

Kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

K2

Nowoczesne metody nauczania

K3

Efektywne mechanizmy projakościowe w dydaktyce