Prace dyplomowe

(Aktualizacja 18.05.2021)

Tematy magisterskich prac dyplomowych

         
L.p. Temat Opiekun pracy Opis Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1 Zgrzewanie tarciowe wolframu w osłonie gazowej Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest opracowanie warunków zgrzewania tarciowego prętów wolframowych oraz zbadanie właściwości uzyskanych połączeń MiBM; AiRPP (zarezerwowany)
2 Optymalizacja procesu zgrzewania ultratermokompresyjnego (wire bonding) na rozwiniętych powierzchniach ogniw elektrycznyc Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Optymalizacja procesu zgrzewania ultratermokompresyjengo (wire bonding) na zaokrąglonych i rozwiniętych powierzchniach, dobór parametrów procesu oraz geometrii kontaków elektrycznych. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż. (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
3 Badania zmęczeniowe ultratermokompresyjnych złączy drutowych ogniw Li-ion Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Badania zmęczeniowe (zniszczenie pod wpływem zmiennych warunków termicznych, mechanicznych oraz pod wpływem przepływu prądu) spoin wykonanych w technologii ultratermokompresji (wirebondingu) na ogniwach Li-ion. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
4 Pozycjonowanie obiektów na stanowiskach zrobotyzowanych Dr inż. Paweł Cegielski Opracowanie koncepcji innowacyjnego pozycjonera dwustanowiskowego o zredukowanej liczbie napędów ZiIP (zarezerwowany)
5 Struktura i właściwości kompozytowych powłok Ni-VC napawanych plazmowo   Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest przeprowadzenie badań struktury i odporności na zużycie napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-VC. MiBM (realizowany)
6 Analiza krystalizacji warstw napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest analiza zjawisk występujących podczas krystalizacji pierwotnej napawanych plazmowo warstw, w tym powłok o strukturze kompozytowej. MiBM
7 Analiza wytrzymałościowa pozycjonera spawalniczego typu 2L pod zmiennym obciążeniem Dr hab. inż. Dariusz Golański Celem pracy jest ocena wpływu wybranych parametrów konstrukcji pozycjonera typu 2L na stan naprężeń/odkształceń za pomocą MES MiBM (zarezerwowany)
8 Analiza obrazu struktur złączy spawanych (zgrzewanych, lutowanych) Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu struktur materiałów. Głównym celem pracy jest opracowanie procedur i ich parametrów, przydatnych w analizie obrazu wybranych struktur

MiBM

(realizowany)

9 Analiza fraktalna struktur złączy spawanych Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą fraktalną struktur złączy spawanych. Głównym celem pracy jest wykonanie pomiarów wymiaru fraktalnego badanej struktury i jego powiązanie w wybranymi właściwościami złącza. MiBM
10 Spawanie metodą MAG w odmianie CMT stali pancernych Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest dobór warunków spawania blachy pancernej metodą MAG w odmianie CMT oraz ocena właściwości uzyskanych połączeń. MiBM
11 Zastosowanie drgań akustycznych w procesach spawalniczych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Należy zaproponować sposób wprowadzania drgań akustycznych, zaplanować i przeprowadzić eksperyment badawczy z ich aplikacją do materiału podstawowego podczas spawania umożliwiający stopniowanie wpływu drgań. MiBM

  

Tematy inżynierskich prac dyplomowych

         
L.p. Temat Opiekun pracy Opis Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1 Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe stali niestopowej S235JR Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest zbadanie wpływu wartości prędkości obrotowej zgrzewania na wybrane właściwości złącza MiBM; AiRPP (realizowany)
2 Opracowanie warunków procesu technologicznego zgrzewania ultrakompresyjnego ogniw Li-ion Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski DDobór parametrów procesu oraz ocena stabilności procesu zgrzewania ultratermokompresyjnego (wirebonding) ogniw Li-ion. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż. (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
3 Transformacja materiałowa szyn miedzianych na aluminiowe w konstrukcji systemu bateryjnego ogniw Li-ion  Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Analiza warunków  zamiana szyn miedzianych na aluminiowe w konstrukcji systemu bateryjnego ogniw. Kalkulacja obciążalności prądowej i warunków finansowych. Kalkulacja oszczędności masy. Porównanie odporności korozyjnej oraz rezystancji przejścia dla różnych pokryć galwanicznych. Wybór odpowiednich pokryć. Realizacja pracy we współpracy z firmą WAMTECHNIK z możliwością rozszerzenia o praktyki studenckie i staż (https://wamtechnik.pl/en/) MiBM; AiRPP
4 Możliwości i ograniczenia procesów spawalniczych w odniesieniu do idei Przemysł 4.0 Dr inż. Paweł Cegielski Analiza postulatów idei Przemysł 4.0 w odniesieniu do procesów spawalniczych. Projekt ramowy procesu wytwarzania wybranego wyrobu z zastosowaniem postulatów Przemysłu 4.0. MiBM; AiRPP
5 Model robota edukacyjnego ze sterowaniem potencjometrycznym Dr inż. Paweł Cegielski Założenia projektowe i wykonawcze edukacyjnego robota ze sterowaniem potencjometrycznym, w tym wybór struktury kinematycznej. Projekt, wykonanie, uruchomienie i analiza końcowa konstrukcji. AiRPP (zarezerwowany)
6 Programowanie trajektorii spawania zrobotyzowanego Dr inż. Paweł Cegielski Analiza metod i wymagań programowania ścieżki narzędzia pod kątem spawania łukowego i procesów pokrewnych. Opracowanie konstrukcyjne oprzyrządowania treningowego do programowania trajektorii robota. MiBM; AiRPP
7 Wpływ sposobu odlewania ciągłego na strukturę i wybrane właściwości niektórych stali jakościowych produkowanych w hucie Arcelor Mittal Warszawa Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara Cel pracy: Zbadanie różnic strukturalnych i właściwości (w tym możliwości spajania) wybranych stali przetwarzanych w dwóch wariantach technologicznych odlewania ciągłego. MiBM (realizowany)
8 Formowanie się kompozytowych powłok Ni-WC napawanych plazmowo Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest zbadanie wpływu udziału fazy umacniającej w wyjściowej mieszaninie proszków na formowanie się napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-WC. MiBM
9 Parametry elektrolitycznego czyszczenia spoin Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym powierzchni złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest ocena wpływu parametrów czyszczenia na jakość powierzchni złącza. MiBM
10 Zastosowanie metody tamponowej do elektrolitycznego czyszczenia spoin Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest określenie możliwości zastosowania metody tamponowej do czyszczenia spoin. MiBM
11 Modyfikacja powierzchni z wykorzystaniem warstw kompozytowych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest przeprowadzenie analizy literatury związanej z tematem oraz wykonanie prób nakładania warstw kompozytowych wybraną metodą i ich podstawowych badań MiBM
12 Modelowanie wybranych struktur strefy wpływu ciepła złączy spawanych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest przedstawienie metod modelowania struktur materiałów oraz próba zastosowania elementów geometrii fraktalnej w modelowaniu wybranych struktur strefy wpływu ciepła MiBM
13 Napawanie CMT stopów typu Inconel Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest ocena wybranych właściwości powłok wykonanych ze stopów typu Inconel na podłoże ze stali energetycznej. MiBM
14 Projekt i budowa defektoskopu stałomagnetycznego do badań złączy spawanych. Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Projekt defektoskopu na bazie magnesów stałych. Wykonanie podzespołów i montaż z udziałem technologii lutowania. Wykonanie wzorca do badania kierunku pola magnetycznego. Weryfikacja defektoskopu. MiBM
15 Analiza wpływu parametrów wysokoobrotowego zgrzewania tarciowego stali UFG 316L na wybrane właściwości złącza Mgr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest statystyczna ocena wpływu wybranych parametrów zgrzewania tarciowego na jakość złączy.

MiBM; AiRPP; ZiIP

(realizowany)

16 Wpływ fazy tarcia zgrzewania tarciowego stali austenitycznej na właściwości złącza Mgr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest zbadanie wybranych parametrów wysokoobrotowego zgrzewania tarciowego stali austenitycznej na właściwości uzyskanych połączeń. MiBM; AiRPP; ZiIP