Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizowane są studia I i II stopnia w następujących specjalnościach:

I stopnia (inżynierskie) - czas trwania 7 semestrów, specjalności:

 • Zarządzanie produkcją
 • Systemy CAD/CAM
 • Informatyczne systemy zarządzania

II stopnia (magisterskie) - czas trwania 3 semestry, specjalności:

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach I stopnia (inżynierskich) 
dla kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

 1. nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 2. poziom kształcenia: studia I stopnia
 3. profil kształcenia: ogólnoakademicki
 4. forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 5. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 6. przyporządkowanie do obszaru kształcenia: nauki inżynieryjno-techniczne i nauki społeczne
 7. dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 • dyscyplina naukowa wiodąca: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna (71 %)
 • dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości (29%)

 

Co nas wyróżnia?

Kierunek ZiIP na Wydziale Inżynierii Produkcji stawia akcent na technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji oraz na projektowanie i zarządzanie procesami i systemami produkcyjnymi i logistycznymi. Program pozwala na nabywanie umiejętności z zakresu technologii i projektowania maszyn i urządzeń, projektowania, eksploatacji i zarządzania systemami produkcyjnymi, wykorzystania technologii informatycznych oraz umiejętności oceny rozwiązań z tego zakresu.

 

Zdobywanie doświadczenia

Umiejętności praktyczne studenci nabywają w toku zajęć dydaktycznych w ramach laboratoriów specjalistycznych o zróżnicowanej tematyce oraz zajęć warsztatowych realizowanych zarówno w Politechnice, jak i we współpracy z przedsiębiorstwami. Prócz tego każdy student realizujący dyplom uczestniczy w praktykach dyplomowych w zakładzie przemysłowym, czy firmie działającej w obszarze B2B. 
Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP) uzyskuje podstawową wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji w przemyśle przetwórczym i związanymi z nim usługami, w szczególności przemyśle maszynowym, elektromaszynowym i wytwarzaniu oprogramowania. Jest przygotowany do kierowania personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zespołami projektowymi oraz do pełnienia funkcji wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, doradczych i projektowych w zakresie ich działalności podstawowej oraz pomocniczych (doradczych) w zakresie zarządzania ogólnego. 

Posiada wiedzę i umiejętności techniczno-organizacyjne w zakresie:

 • projektowania oraz nadzoru systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i usługowych,
 • wdrażania i integracji rozwiązań w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi,
 • zarządzania technologiami i innowacjami,
 • technicznego przygotowania produkcji,
 • podstawowych zasad prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, etyki zarządzania, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce,
 • zarządzania ogólnego, podstaw marketingu i logistyki.

 Konkretna wiedza i umiejętności absolwenta uzależnione są także od wybranej specjalności tego kierunku:

 • Systemy CAD/CAM
 • Informatyczne Systemy Zarządzania
 • Zarządzanie Produkcją

 

Przykładowe przedmioty:

Specjalność: Zarządzanie Produkcją
m.in. Zarządzanie technologiami, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Systemy ERP, 
Analiza efektywności inwestycji

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania
m.in. Programowanie, Projektowanie informatycznych systemów zarządzania, BI w zarządzaniu

Specjalność: Systemy CAD/CAM
Projektowanie w CAx, Programowanie obrabiarek CNC, Projektowanie powierzchniowe w systemach CAD

Przedmioty obieralne:
m.in. Spawalnictwo, Odlewnictwo, Obróbka skrawaniem, Cloud computing, Transfer technologii

 

Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy):

Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala na realizację działań w różnych działach gospodarki, gałęziach przemysłu oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach i pozwala rozwiązywać problemy z zakresu optymalizacji techniczno-organizacyjno-ekonomicznej,  planowania rozwoju przedsiębiorstw oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Możliwe jest również wykonywanie prac związanych z zarządzaniem takimi obszarami w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak: marketing, logistyka, dystrybucja, zarządzanie inwestycjami rzeczowymi, zarządzanie kapitałem ludzkim, itp.