9.01.2018 - seminarium wydziałowe

Dnia 9 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Wojciech Sosnowski (Instytut Technik Wytwarzania WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Wpływ dodatku wodoru do osłony argonowej na jakość złączy spawanych ze stali stopowych wykonanych elektrodą nietopliwą”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

 

Doktorant:
mgr inż. Wojciech Sosnowski
Instytut Technik Wytwarzania WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. PW

Temat rozprawy:
Wpływ dodatku wodoru do osłony argonowej na jakość złączy spawanych ze stali stopowych wykonanych elektrodą nietopliwą

Streszczenie:

Prezentacja dotyczy tematyki szeroko pojętej jakości połączeń spawanych, zarówno w sferze poprawności technicznej, estetyki wykonania oraz środowiska pracy.

Przekonanie o szkodliwym wpływie wodoru na stal oraz to, że jest on jedną z przyczyn bardzo niebezpiecznych pęknięć wodorowych w obszarze złączy spawanych powoduje powszechną obawę przed jego stosowaniem w osłonowych mieszankach gazowych na bazie argonu. Dotyczy to szczególnie spawania stali ferrytycznych.

W prezentacji przedstawiono cel pracy, którym jest określenie wpływu wodoru zawartego w mieszance osłonowej na bazie argonu na jakość złączy spawanych elektrodą nietopliwą wybranych gatunków stali ferrytycznych.

Sformułowano tezę, że dodatek 1,5 – 2 % wodoru do osłony argonowej chroniącej jeziorko ciekłego metalu nie ma wpływu na pęknięcia złączy spawanych o charakterze pęknięć wodorowych. Spawanie elektrodą nietopliwą w atmosferze w/w mieszanki pozwala na wykonanie dobrej jakości spoin, charakteryzujących się większą gładkością lica, głębszym przetopem oraz mniejszą skłonnością do podtopień krawędzi w porównaniu do złączy osłanianych czystym Ar.

Badania przeprowadzone w czasie spawania drobnoziarnistych stali ferrytycznych o minimalnej granicy plastyczności 500÷700 MPa, w osłonie 2, 5 i 10 % dodatku wodoru do argonu, wykazują brak wpływu na zwłoczne pęknięcia wodorowe i potwierdzają technologiczną możliwość stosowania tych mieszanek. W prezentacji przedstawiono ponadto wnioski z przeglądu literatury dotyczącej niszczenia wodorowego stali a także metody i wyniki badań własnych nad złączami spawanymi ze stali ferrytycznych, wykonanych w osłonie mieszanek argonu z wodorem pod kątem wpływu wodoru na środowisko spawania oraz właściwości mechanicznych złączy.