11.12.2018 - seminarium wydziałowe

Dnia 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Beata Skowrońska (Zakład Inżynierii Spajania ITW WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

 

Doktorant: 
mgr inż. Beata Skowrońska
Zakład Inżynierii Spajania ITW WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW

Temat rozprawy:
Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L

Streszczenie:

Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia spajalności ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych stali, których struktura została zmodyfikowana w procesie wyciskania hydrostatycznego HE (ang. Hydrostatic Extrusion). Rozdrabnianie struktury metali na drodze obróbki plastycznej, skutkujące średnim wymiarem ziarna poniżej umownej granicy 1μm, prowadzi do znacznego polepszenia właściwości mechanicznych tworzywa. W skrajnych przypadkach uzyskiwany jest czterokrotny wzrost granicy plastyczności w stosunku do stanu hutniczego metalu. Efektem wysokiej gęstości defektów struktury jest skumulowanie nadmiernej energii i stan nierównowagi termodynamicznej materiału. Tak znaczne rozdrobnienie ziarna, skutkuje skłonnością do rekrystalizacji, stymulowanej energią cieplną.

Ze względu na wysoką skłonność do rekrystalizacji klasyczne procesy spawania wpływają destrukcyjnie na strukturę UFG (ang. Ultra-Fine Grained). Brak metody spajania bez niszczenia struktury UFG znacznie ogranicza potencjalne możliwości zastosowania materiału. Spajanie w stanie stałym warunkowo umożliwia ograniczenie degradacji struktury UFG w złączu.

W ramach pracy doktorskiej przeprowadzono badania zgrzewalności stali 316L UFG w warunkach zgrzewania tarciowego obrotowego. Scharakteryzowano strukturę materiału wyjściowego po procesie HE. Przeprowadzono eksperymenty zgrzewania z zastosowaniem różnych parametrów procesu dobieranych według kryterium wytrzymałości uzyskanych złączy. W kolejnym etapie wprowadzono wstępne oziębianie materiału przed zgrzewaniem jako skuteczny czynnik ograniczający zasięg rekrystalizacji i jej negatywny wpływ na właściwości mechaniczne złącza.

 

Publikacje:

  1. B. Skowrońska, J. Szulc, T. Chmielewski, D. Golański, Wybrane właściwości złączy spawanych stali S700 MC wykonanych metodą hybrydową plazma+ MAG, Przegląd Spawalnictwa-Welding Technology Review 89 (10) 2017 (lista B 9 pkt)
  2. K. Wojnarowski, B. Skowrońska, T. Chmielewski, D. Golański, Porównanie warunków spawania różnych grubości złącza ø1016 stali L485ME metodą 135/136, Welding Technology Review 90 (5) 2018
  3. B. Skowrońska, P. Siwek, T. Chmielewski, D. Golański, Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L, Welding Technology Review 90 (5) 2018
  4. B. Skowrońska, J. Szulc, T. Chmielewski, T. Sałaciński, R. Swiercz, Properties and microstructure of hybrid Plasma+MAG welded joints of thermomechanically treated S700MC steel, Proceedings of the 27th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials (METAL), Brno, Czech Republic, 25 May 2018 (WoS)
  5. B. Skowrońska, T. Chmielewski, W. Pachla, M. Kulczyk, J. Skiba, W. Presz, Friction Weldability of UFG 316L Stainless Steel, Archives of Metallurgy and Materials 2019 (w druku)